0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
KARTA DUŻEJ RODZINY


Wprowadzenie na terenie Gminy Ksawerów programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Karta Dużej Rodziny”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie informuje, że z dniem 01.09.2014 r. wprowadzony został na terenie Gminy Ksawerów programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Karta Dużej Rodziny”.

Podstawowymi celami programu są: promowanie modelu rodziny wielodzietnej; promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej; umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej; zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

Program obejmować będzie: wprowadzenie systemu ulg, zwolnień i preferencji objętych katalogiem Karty, oferowanych przez uczestniczące w programie jednostki organizacyjne Gminy Ksawerów; wykorzystanie dostępnych form promocji w celu zaangażowania do udziału w programie podmiotów niepowiązanych strukturalnie i kapitałowo z Gminą Ksawerów, oferujących usługi i zakup towarów oraz dobra kulturalne, sportowe i rekreacyjne; budowanie lokalnego klimatu sprzyjającego podejmowaniu korzystnych demograficznie decyzji służących rozwojowi rodziny; uwzględnianie potrzeb rodzin wielodzietnych w wieloletnich strategiach, programach i działaniach podejmowanych przez Gminę Ksawerów samodzielnie, jak i we współpracy z samorządem województwa w ramach programu „ Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”, jak również z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami i pracodawcami; inicjowaniem badań dotyczących sytuacji i potrzeb rodzin wielodzietnych; działania na rzecz rozwoju wolontariatu zaangażowanego w promowanie i wspieranie rodzin wielodzietnych.

Katalog ulg, zwolnień i preferencji dla rodzin wielodzietnych zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Ksawerowie oraz na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie w zakładce Karta Dużej Rodziny.

Korzystanie z ulg, zwolnień i preferencji, wymienionych w katalogu możliwe jest wyłącznie za okazaniem Karty Dużej Rodziny wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika i dotyczy wyłącznie mieszkańców Gminy Ksawerów.


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie informuje, że od dnia 01.09.2014 r. rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny mogą ubiegać się o jednorazową zapomogę ze środków gminnych z tytułu urodzenia się żywego dziecka.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka wypłacana ze środków własnych gminy, przysługuje matce lub ojcu dziecka, zamieszkałym pod wspólnym adresem na terenie Gminy Ksawerów, dla których właściwym urzędem skarbowym jest Urząd Skarbowy w Pabianicach, posiadającym aktualną Kartę Dużej Rodziny, w kwocie 1 000,00 zł na ich trzecie i każde kolejne ich dziecko w rodzinie.

Jednorazowa zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną według wzoru, o którym mowa w art. 9 ust. 8 w/w ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Podstawę przyznania zapomogi stanowi pisemny wniosek osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia złożony wraz z kopiami aktów zupełnych urodzenia dzieci, kopią dowodu tożsamości wnioskodawcy oraz kopią Karty Dużej Rodziny.

Wniosek wraz z wymienionymi dokumentami składa się w terminie 6 miesięcy od dnia narodzin dziecka, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ksawerowie, Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.

Zapomoga przysługuje niezależnie od wysokości dochodu.Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Magdalena Błaszkowska [Sekretarka]
Informacja opublikowana przez:
  Magdalena Błaszkowska dnia 22 wrzesień 2014 godz. 13:22
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Aneta Górczyńska dnia 23 wrzesień 2014 godz. 13:42
Liczba odsłon:
  4819 od 22 wrzesień 2014 godz. 13:22  (średnio 2.35 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Ksawerów
sekretariat@ksawerow.com