0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Gospodarka odpadami » OPŁATY


INFORMACJA W SPRAWIE SYSTEMU POWIADAMIANIA W FORMIE SMS

O TERMINACH PŁATNOŚCI LUB POWSTANIU ZALEGŁOŚCI

Urząd Gminy Ksawerów informuje, że tworzony jest SMS-owy system informowania zobowiązanych o terminach płatności lub powstaniu zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych.

Każda osoba, która podała w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w informacji IN-1 w sprawie podatku od nieruchomości - numer telefonu kontaktowego (komórkowego), będzie otrzymywać po uruchomieniu systemu krótkie wiadomości tekstowe (SMS-y) przypominające o terminach płatności, bądź informujące o wystąpieniu zaległości.

W przypadku gdy zobowiązany ureguluje zaległość w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości tekstowej (SMS-a), uniknie kosztów upomnienia.

W związku z powyższym, o kontakt proszeni są wszyscy zainteresowani, którzy dotychczas nie podali numeru telefonu kontaktowego, a chcą otrzymywać stosowne powiadomienia oraz ci, którzy podali swój numer telefonu, a nie chcą korzystać z takiej formy powiadomień.

Kontaktować należy się poprzez złożenie w Urzędzie Gminy Ksawerów (pokój Nr 402, 403 - IV piętro, sekretariat – II piętro) stosownego pisma (zgoda w załączeniu) bądź przesłanie informacji na adres skrzynki poczty elektronicznej: podatki@ksawerow.com lub dochodowygo@ksawerow.com

REFERAT DOCHODÓW

Numery telefonów kontaktowych:
42 213 – 80 – 34
42 213 – 80 – 50 wew. 33

Druk można pobrać również na stronie internetowej:
www.ksawerow.bip.cc - wzory dokumentów

 

URZĄD GMINY KSAWERÓW

INFORMACJA

W SPRAWIE POBORU, WYSOKOŚCI I TERMINACH ZAPŁATY

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Tryb składania deklaracji w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi

Artykuł 6n ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, iż rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określi w drodze uchwały wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. W deklaracji właściciel nieruchomości podaje swoje dane identyfikacyjne, adres zamieszkania oraz adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne. Wzór deklaracji przewiduje samoobliczenie przez właściciela nieruchomości wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W tym celu należy podać liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawkę opłaty. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Na sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyła się 23 stycznia 2013 r., podjęta została uchwała nr XXXVI/246/2013 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Ksawerów (druk obowiązujący do 27 lipca 2016 r.).

Rada Gminy Ksawerów, na sesji z dnia 22 czerwca 2016 r. zmieniła druk deklaracji zgodnie z uchwałą nr XXXII/236/2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (druk obowiązujący od 28 lipca 2016 r.).

Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy Ksawerów w terminie:

 • 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości mieszkańca;

 • 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych określonych w deklaracji.

Deklaracje składa właściciel nieruchomości, który zgodnie z definicją zawartą w ustawie może być także współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym oraz jednostką organizacyjną i osobą posiadającą nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Ksawerów określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

Deklaracja winna być złożona:

 1. w Urzędzie Gminy Ksawerów: sekretariat - II piętro lub pokój 402 - IV piętro w godzinach pracy Urzędu.

 2. przesłana pocztą na adres: Urząd Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3 h, 95-054 Ksawerów

 3. przesłana w formie elektronicznej do Urzędu Gminy Ksawerów za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl

Druk deklaracji dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Ksawerów: www.ksawerow.bip.cc (zakładka-wzory dokumentów- gospodarka śmieciowa)

Metoda naliczania stawki i wysokość opłaty

Na sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyła się 29 kwietnia 2015 r. została podjęta uchwała nr XI/83/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiazujące od 1 lipca 2015 r.

Zgodnie z wymogami ustawy Rada Gminy ustaliła niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Ustalenie niższej stawki opłaty dla prowadzących selektywną zbiórkę stanowi bodziec finansowy zachęcający do wyboru takiego modelu postępowania z odpadami.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców oraz następujących miesięcznych stawek opłaty.:

 • jeżeli mieszkańcy będą gromadzić odpady w sposób selektywny - 9 od mieszkańca miesięcznie,
 • jeżeli mieszkańcy nie będą prowadzić selektywnej zbiórki odpadów - 15 zł od mieszkańca miesięcznie.

            Urząd Gminy doręczył zawiadomienia o zmianie wysokości stawek: zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, ponieważ gmina w doręczonych zawiadomieniach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczyła opłatę jako iloczyn nowej stawki i danych podanych w deklaracji.

            Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości wobec których została wydana decyzja w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z uwagi na niezłożenie  deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji. W takiej sytuacji właaściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Termin wpłaty opłaty

UWAGA! TERMINY PŁATNOŚCI ZA „ŚMIECI” W 2017 r.

             Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/178/2015 Rady Gminy Ksawerów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wprowadzono nowe terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Terminy  wnoszenia  opłat  w  2017 r. :

 • I kwartał 2017 r. - termin płatności  upływa  w dniu 28 lutego 2017 r. (obejmuje  okres  od  1  stycznia do  31 marca  2016 r.);
 • II kwartał 2017 r. - termin płatności upływa w dniu 31 maja 2017 r. (obejmuje okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r.);
 • III kwartał 2017 r. - termin płatności upływa w dniu 31 sierpnia 2017 r. (obejmuje okres od 1 lipca do 30 września 2017 r.);
 •  
 • IV kwartał 2017 r. - termin płatności upływa w dniu 30 listopada 2017 r.  (obejmuje okres od 1 października do 31 grudnia 2017 r.).

Dopuszcza  się  regulowanie opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  za okres 1 miesiąca.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonywać:

 1. w kasie Urzędu Gminy Ksawerów w godzinach:

            poniedziałek 9:00-16:30,

            wtorek-czwartek 9;00 – 14:00,

            piątek 9:00 – 13:00;

W celu wystawienia pokwitowania wpłaty, prosimy o zgłaszanie się do pokoju nr 402, IV piętro.

      2.  lub przelewem na indywidualny numer konta bankowego

         (płatność w każdym Urzędzie Pocztowym lub dowolnym banku)

Każdemu płatnikowi tej opłaty został przyporządkowany indywidualny rachunek bankowy, na który należy wpłacać wyłącznie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

            Druki poleceń przelewów z numerem rachunku bankowego, na który należy uregulować opłatę doręczane są właścicielom nieruchomości przed terminem zapłaty.                                                                                        

                                                                                                                                                  REFERAT DOCHODÓW

 

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Anna Rogala [Kierownik] dnia 20 styczeń 2017
Informacja opublikowana przez:
  Magdalena Błaszkowska dnia 22 sierpień 2013 godz. 08:38
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Aleksandra Bartold dnia 31 styczeń 2017 godz. 10:50
Liczba odsłon:
  8021 od 22 sierpień 2013 godz. 08:38  (średnio 3.01 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Ksawerów
sekretariat@ksawerow.com