0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
MEDiKSA » Statut SP ZOZ


                                                     STATUT
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDiKSA
                                                     Rozdział 1

                                              Postanowienia ogólne
    §1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA zwany dalej SP ZOZ MEDiKSA działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.);
2) uchwały Nr XXIV/156/2000 Rady Gminy Ksawerów z dnia 9 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ksawerowie zmienionej uchwałą Nr XXX/212/2001 Rady Gminy Ksawerów z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/156/2000 Rady Gminy Ksawerów z dnia 9 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ksawerowie;
3) niniejszego Statutu.
    §2. 1. Podmiotem tworzącym SP ZOZ MEDiKSA jest Gmina Ksawerów.
2. SP ZOZ MEDiKSA uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy.
3. Nad działalnością SP ZOZ MEDiKSA nadzór sprawuje Gmina Ksawerów.
4. SP ZOZ MEDiKSA jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.
    §3. Siedziba SP ZOZ MEDiKSA mieści się w Ksawerowie. Adresem SP ZOZ MEDiKSA jest ulica Jana Pawła II 27, 95-054 Ksawerów.
    §4. SP ZOZ MEDiKSA prowadzi działalność leczniczą, może również prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność inną niż działalność lecznicza w zakresie ustalonym postanowieniami Statutu, na rzecz pacjentów zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym podstawowym obszarem udzielania świadczeń zdrowotnych jest Gmina Ksawerów.
                                                     Rozdział 2                                                            

                  Cele, rodzaj i zakres świadczeń zdrowotnych
    §5. 1. Celem SP ZOZ MEDiKSA jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia pacjentów poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej, stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.
2. Do zadań SP ZOZ MEDiKSA należy w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz leczenia stomatologicznego.
    §6. 1. SP ZOZ MEDiKSA udziela świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
2. Zakres świadczeń udzielanych przez SP ZOZ MEDiKSA obejmuje:
1) organizowanie i sprawowanie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz leczenia stomatologicznego;
2) organizowanie badań diagnostycznych wykonywanych w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego.
    §7.Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez SP ZOZ MEDiKSA obejmuje w szczególności:
1) badania i porady lekarskie;
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 3724
2) leczenie;
3) prowadzenie dokumentacji medycznej;
4) orzekanie o stanie zdrowia oraz czasowej niezdolności do pracy;
5) opiekę nad kobietą ciężarną i płodem, kobietą w okresie porodu i połogu oraz nad noworodkiem;
6) opiekę nad zdrowym dzieckiem;
7) szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze;
8) opiekę środowiskową i pielęgnację w domu chorego;
9) rehabilitację leczniczą;
10) działania diagnostyczne;
11) udzielanie stomatologicznych świadczeń profilaktyczno-leczniczych;
12) prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-wychowawczej;
13) specjalistyczną opiekę zdrowotną;
14) prowadzenie medycznej działalności usługowej, w tym dla innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
    §8. 1. SP ZOZ MEDiKSA udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oso-bom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów.
2. SP ZOZ MEDiKSA udziela świadczeń zdrowotnych nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całko-witą odpłatnością, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa lub w umowie cywilnoprawnej.
3. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielone innym osobom niż wymienione w ust. 1 ustala Dyrektor SP ZOZ MEDiKSA.
    §9. 1. Świadczenia zdrowotne w SP ZOZ MEDiKSA udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny, spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach, z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z poszanowaniem praw pacjenta i z zasadami etyki zawodowej.
2. SP ZOZ MEDiKSA może uczestniczyć w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
                                                     Rozdział 3

                                           Struktura organizacyjna
    §10. 1. Podmiot leczniczy działa pod nazwą Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA i jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Dopuszcza się używanie nazwy skróconej: SP ZOZ MEDiKSA.
2. Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w przedsiębiorstwie pod nazwą MEDiKSA.
3. Strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego MEDiKSA tworzą komórki organizacyjne, udzielające świadczeń zdrowotnych w pomieszczeniach przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, zgodnie z brzmieniem załącznika do Statutu w wymienionych miejscach udzielania świadczeń.
    §11. 1. Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych określa Regulamin Organizacyjny SP ZOZ MEDiKSA.
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, ustala Dyrektor SP ZOZ MEDiKSA.
3. Pomieszczenia i urządzenia SP ZOZ MEDiKSA odpowiadają określonym wymogom fachowym i sanitarnym, w szczególności w zakresie warunków ogólno-przestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych.
4. Udzielanie przez SP ZOZ MEDiKSA świadczeń zdrowotnych może odbywać się także w miejscu pobytu pacjenta jeśli jest to uzasadnione medycznie.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 3724
                                                     Rozdział 4

                                     Zarządzanie SP ZOZ MEDiKSA
    §12. Organami SP ZOZ MEDiKSA są:
1) Dyrektor;
2) Rada Społeczna.
    §13. 1. Dyrektor zarządza i reprezentuje SP ZOZ MEDiKSA na zewnątrz.
2. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem dorad-czym Dyrektora SP ZOZ MEDiKSA.
    §14. Stosunek pracy z Dyrektorem SP ZOZ MEDiKSA nawiązuje i rozwiązuje Wójt Gminy Ksawerów.
    §15. Dyrektor jest przełożonym pracowników oraz ich pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
    §16. Dyrektor jest odpowiedzialny za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny, spełniające wymagania zdrowotne, określone odrębnymi przepisami.
    §17. Podczas nieobecności Dyrektora SP ZOZ MEDiKSA zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik SP ZOZ MEDiKSA.
    §18. 1. Członków Rady Społecznej powołuje i odwołuje Rada Gminy Ksawerów.
2. Zadania Rady Społecznej określa ustawa, o której mowa w  1 pkt. 1 Statutu.
3. Czas trwania kadencji Rady Społecznej wynosi cztery lata.
4. Rada Społeczna zostaje odwołana przed upływem kadencji w przypadku likwidacji SP ZOZ MEDiKSA.
5. Członka Rady Społecznej można odwołać przed upływem kadencji w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej.
    §19. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor, mogą w nich uczestniczyć także przedstawi-ciele związków zawodowych, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych i inne zaproszone osoby.
                                                     Rozdział 5

                                             Gospodarka finansowa
    §20. 1. SP ZOZ MEDiKSA prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w  1 pkt. 1.
2. SP ZOZ MEDiKSA pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.
3. Podstawą gospodarki SP ZOZ MEDiKSA jest plan finansowy, ustalany przez Dyrektora.
4. SP ZOZ MEDiKSA gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem podmiotu tworzącego oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym).
5. SP ZOZ MEDiKSA prowadzi rachunkowość w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 855).
6. SP ZOZ MEDiKSA decyduje o podziale zysku.
7. Zasady otrzymywania środków publicznych przez SP ZOZ MEDiKSA reguluje ustawa, o której mowa w  1 pkt. 1.
    §21. SP ZOZ MEDiKSA może uzyskiwać środki finansowe na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w  1 pkt. 1, w tym w szczególności z prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie:
1) odpłatnego udzielania świadczeń zdrowotnych;
2) wyodrębnionej organizacyjnie działalności, innej niż działalność lecznicza, w szczególności w zakresie obrotu:
a) lekami i artykułami medycznymi,
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 3724
b) artykułami komplementarnymi do usług medycznych,
c) artykułami zielarskimi i higieniczno-kosmetycznymi,
d) artykułami galanterii przemysłowej,
e) artykułami spożywczymi,
f) prowadzenie usług w dziedzinie odnowy biologicznej;
3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;
4) najmu i dzierżawy lokali użytkowych;
5) najmu i dzierżawy urządzeń i sprzętu.
    §22. SP ZOZ MEDiKSA uprawniony jest do prowadzenia wyodrębnionej działalności, innej niż działalność lecznicza, w szczególności w zakresie obrotu:
1) lekami i artykułami medycznymi;
2) artykułami komplementarnymi do usług medycznych;
3) artykułami zielarskimi i higieniczno-kosmetycznymi;
4) artykułami galanterii przemysłowej;
5) artykułami spożywczymi;
6) prowadzenia usług w dziedzinie odnowy biologicznej.
    §23. 1. SP ZOZ MEDiKSA gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem jednostki samorządu terytorialnego, będącego podmiotem tworzącym oraz majątkiem własnym.
2. Zbycie aktywów trwałych SP ZOZ MEDiKSA, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie następuje na zasadach określonych przez podmiot tworzący, polegających w szczególności na wymogu uzyskania zgody podmiotu tworzącego na dokonanie tych czynności.
                                                     Rozdział 6

                                           Postanowienia końcowe
     §24. SP ZOZ MEDiKSA prowadzi dokumentację medyczną, materiałową i używa pieczęci zgodnie z od-rębnymi przepisami prawa.
    §25. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ustawy, o której mowa w  §1 pkt 1 Statutu, Kodeksu pracy i innych obowiązujących przepisów.
 

Załącznik do uchwały nr III/14/2014 Rady Gminy Ksawerów z dnia 17 grudnia 2014 r.

 

Nazwa komórki organizacyjnej

Miejsce udzielania świadczeń

Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej

ul. Jana Pawła II 27, 95-054 Ksawerów

Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

ul. Jana Pawła II 27, 95-054 Ksawerów

Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej

ul. Jana Pawła II 27, 95-054 Ksawerów

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej nr 1

ul. Jana Pawła II 27, 95-054 Ksawerów

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej nr 2

ul. Zachodnia 33, 95-054 Ksawerów

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej nr 3

Wola Zaradzyńska, ul. Mjr. Hubala 55, 95-054 Ksawerów

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej nr 4

Widzew, ul. Szkolna12, 95-054 Ksawerów

Poradnia położniczo-ginekologiczna

ul. Jana Pawła II 27, 95-054 Ksawerów

Poradnia stomatologiczna

ul. Jana Pawła II 27, 95-054 Ksawerów

Poradnia stomatologiczna dla dzieci nr 2

Wola Zaradzyńska, ul. Mjr. Hubala 55, 95-054 Ksawerów

Punkt pobrań materiałów do badań

ul. Jana Pawła II 27, 95-054 Ksawerów

Pracownia USG

ul. Jana Pawła II 27, 95-054 Ksawerów

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

ul. Jana Pawła II 27, 95-054 Ksawerów

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Poradni położniczo-ginekologicznej

ul. Jana Pawła II 27, 95-054 Ksawerów

Punkt szczepień

ul. Jana Pawła II 27, 95-054 Ksawerów

Dział administracyjny

ul. Jana Pawła II 27, 95-054 Ksawerów

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Barbara Sereczyńska dnia 6 luty 2015
Informacja opublikowana przez:
  Monika Sroczyńska dnia 10 maj 2004 godz. 12:47
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Barbara Sereczyńska dnia 6 luty 2015 godz. 23:50
Liczba odsłon:
  18563 od 10 maj 2004 godz. 12:47  (średnio 3.52 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Ksawerów
sekretariat@ksawerow.com