0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi » Ogłoszenia


Ogłoszenie

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 1.  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)

Wójt  Gminy  Ksawerów

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2011 r. na terenie Gminy Ksawerów

 

I. Rodzaj zadania, zakres i forma realizacji zadania

Celem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych realizowanych przez Gminę Ksawerów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej jest wyłonienie ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych podmiotom wymienionym przez ustawę z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) zwaną dalej ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zlecenie ww. zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy uprawnionych, których oferty zostaną wyłonione w drodze konkursu. Dopuszcza się finansowanie więcej niż jednej oferty w zadaniu.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następującego zadania

,,Upowszechnianie kultury fizycznej

w różnych dyscyplinach sportowych”

Zadanie może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez organizację  następujących przedsięwzięć:

- organizowanie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego,

- organizowanie i udział w zawodach i współzawodnictwie sportowym o zasięgu lokalnym i ponadregionalnym,

-organizowanie akcji i imprez sportowo – rekreacyjnych o charakterze powszechnym.

II. Zasady przyznawania dotacji

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Ksawerów

2) prowadzą działalność statutową w zakresie zadania publicznego, na które składają ofertę – w ramach zadań objętych konkursem;

3) dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, zdolną do realizacji zadania;

4) posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;
5) przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

III. Termin i warunki składania ofert

1.Oferty powinny zostać przygotowane zgodnie z wzorem formularza, który stanowi załącznik nr 1         do  określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.           w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego                   oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

2. Formularze ofert są dostępne pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ksawerów: http://www.ksawerow.bip.cc - zakładka współpraca z organizacjami pozarządowymi lub Urzędzie Gminy Ksawerów.

3. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w zamkniętej kopercie wraz z wizytówką w Sekretariacie Urzędu Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3h, II piętro w dniach: poniedziałek w godz. od. 9.00 do godz. 17.00, wtorek, środa, czwartek, piątek  w godz. od 7.30  do godz. 15.30 do dnia 17 marca 2011 r. do godz. 11.00. 

4.Dodatkowo do oferty należy dołączyć:

1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany,

2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów, składających ofertę wspólną  niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru –dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,

3) statut organizacji lub jego kserokopię,

4) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników, lub rachunek zysków  i  strat,  informacja  dodatkowa) z    działalności podmiotu za ostatni rok,

5. Kserokopie dokumentów (załączników) wymaganych przy złożeniu oferty muszą być na każdej stronie potwierdzone „za zgodność z oryginałem” podpisem i pieczątką uprawnionego przedstawiciela oferenta (w przypadku braku pieczątki imiennej należy czytelnie podpisać się imieniem i nazwiskiem),

6. Oferta winna być zgodna ze statutem organizacji oraz podpisana przez osoby upoważnione  do składania oświadczeń woli  zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi ze stosownych dokumentów(w tym KRS),

7. Oferta winna być złożona czytelnie, bez skreśleń i poprawek,

8. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności i prawidłowości oferty.

IV. Zasady, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

1. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z uwzględnieniem trybu i zasad określonych w: „Rocznym programie współpracy Gminy Ksawerów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 r.” i Regulaminie postępowania Komisji stanowiącym załącznik Nr 2   do Zarządzenia Nr 7/2011 Wójta Gminy Ksawerów z dnia 24 lutego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji   zadań  Gminy  Ksawerów  w zakresie   upowszechniania  kultury  fizycznej, powołania Komisji Konkursowej  oraz ustalenia  regulaminu  postępowania  tej  Komisji (zarządzenie dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ksawerów).

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 24 marca 2011 r.

3.Odrzuceniu podlegają oferty:

1) złożone po terminie,

2) niekompletne, złożone na innym formularzu, nieprawidłowo wypełnione, nieczytelne,

3) dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi podmiotu składającego ofertę,

4) nieuwzględniające zadania wskazanego w niniejszym ogłoszeniu,

5) przesłane drogą elektroniczną,

6) złożone przez podmiot nieuprawniony,

7) podpisane przez osoby nieuprawnione,

8) w przypadku gdy termin realizacji zadania wykracza poza terminy podane w ogłoszeniu.

4. Oferty spełniające wymogi formalne będą oceniane przez Komisję Konkursową według następujących kryteriów:

1) możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, skala ocen 0-5 punktów,

2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, skala ocen 0-5 punktów,

3) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie, skala ocen 0-5 punktów,

4) ocena planowanego udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych na realizację zadania publicznego, skala ocen 0-5 punktów,

5) ocena planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, skala ocen 0-5 punktów,

6) ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne , biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków, skala ocen 0-5 punktów.

V. Zasady przyznawania dotacji

1. Dotacja przyznawana jest na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

3. Dotacja może być przyznana jedynie na realizację zadania, o którym mowa w ogłoszeniu. Środki dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej.

4. Kwota dotacji nie może przekroczyć 95% całkowitego kosztu zadania (niezbędny wkład własny wynosi 5%)

5. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ksawerów pod adresem  http://www.ksawerow.bip.cc oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ksawerów.

6. Podmioty, których oferty otrzymają dotację zostaną o tym fakcie pisemnie zawiadomione.

VI. Termin realizacji zadania 

Od 25 marca 2011 r. do 15 grudnia 2011 r.                               

 VII. Dodatkowe uwagi dotyczące oferty:

Oferent powinien posiadać bazę sportową przystosowaną do prowadzenia zajęć sportowych (własną, dzierżawioną, wynajętą, udostępnioną),

W ramach wnioskowanej dotacji mogą być finansowane w szczególności: koszty wynajęcia obiektów, zakupu sprzętu sportowego, wynagrodzenia kadry szkoleniowej realizującej zadanie - wynagrodzenia  instruktorów  i  opiekunów  oraz pochodnych  związanych  z  tymi  wynagrodzeniami.

Dopuszcza  się  dofinansowanie  nagród   rzeczowych, medali, dyplomów, pucharów,  zakupu  odzieży  sportowej niezbędnej  do  realizacji zadania, napojów, art. cukierniczych oraz  innych artykułów żywnościowych  dla  uczestników  zajęć  oraz imprez, ubezpieczenia uczestników imprezy, obsługi  medycznej  i  technicznej  imprez i zajęć,  usług  transportowych  oraz  innych  rzeczy  i  usług  integralnie  związanych  z  realizacją  zadania.

Komisja przedstawia własną propozycję wysokości dotacji na realizację poszczególnych projektów

Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana Wójtowi Gminy Ksawerów, który podejmuje ostateczną decyzję.

Na realizację zadania tego samego rodzaju z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono w 2010 kwotę w wysokości 25.000 zł.

Wysokość środków  publicznych przeznaczonych na realizację zadania  w roku 2011 wynosi 45.000 zł

Druk oferty realizacji zadania publicznego można pobrać w Urzędzie Gminy Ksawerów               lub ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ksawerów www.ksawerow.bip.cc - zakładka  - współpraca z organizacjami pozarządowymi. Informacje tel. (42) 213-80-50.

  Uwaga!

Druk oferty realizacji zadania publicznego można pobrać w Urzędzie Gminy Ksawerów lub ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ksawerów www.ksawerow.bip.cc - zakładka  - współpraca z organizacjami pozarządowymi. Informacje tel. (42) 213-80-50.

 

                                                                                                                   Wójt
                                                                                                             inż. Adam Topolski

 

 wzór oferty

 

 

Wójt  Gminy  Ksawerów

 

uprzejmie  informuje,  że  w  dniu  21.03.2006  roku   podczas  posiedzenia  Komisji  Konkursowej  powołanej  Zarządzeniem  nr 7/2006   Wójta  Gminy  Ksawerów  z dnia  3  lutego  2006  roku  w  celu  rozstrzygnięcia  konkursu  ofert  i  przyznania  dotacji  na  realizację  w  2006  roku  zadań  własnych  gminy  w  zakresie  kultury  fizycznej  i  sportu    dokonano  rozdziału  dotacji  w  następujący  sposób:

 

Zadanie  Nr 1: Organizacja    szkolenia  sportowego  dla  dzieci  i  młodzieży  w  różnych  dyscyplinach sportowych,  w terminie   kwiecień - grudzień 2006 r. -   przeznacza  się  środki  publiczne  w  wysokości  25 000,- 

w  tym :

 

 

·          GKS  Ksawerów  - 16 000,- zł.

·          UKS  VIS  - 9 000,- zł. 

 

Zadanie  Nr  2: Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej  z  terenu  gminy  Ksawerów,

w terminie kwiecień - grudzień 2006 r.-przeznacza  się  środki  publiczne  w  wysokości   13 000,- 

w  tym :

 

 

·          UKS  ATLAS-4 000,- zł.-

·          UKS  START-2 800,- zł.-

·          GKS  KSAWERÓW-6 200,-zł.- 

 

Zadanie  Nr  3: Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych  na  terenie  gminy  Ksawerów, w terminie  kwiecień - grudzień  2006 r.-przeznacza  się  środki  publiczne  w  wysokości  7 000,-  

w  tym :

 

 

·          UKS  ATLAS  -2 800,- zł.

·          UKS  START  - 4 200,-zł.

 

 

RAZEM    45 000,-zł.

 

w/w   podział  został  zaakceptowany  przez  Wójta  Gminy Ksawerów.

 

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873  z  późniejszymi  zm.))

Wójt  Gminy  Ksawerów ogłasza

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji  zadań publicznych,  w zakresie  upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

 

Zadanie  Nr 1: Organizacja  szkolenia  sportowego  dla  dzieci  i  młodzieży w  różnych  dyscyplinach  sportowych,  w terminie  kwiecień - grudzień 2006 r. -  kwota   25000,- 

Zadanie  Nr  2: Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej   z  terenu  gminy  Ksawerów w terminie kwiecień - grudzień 2006 r.-kwota  13000,- 

Zadanie  Nr  3: Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych  na  terenie  gminy  Ksawerów,

w terminie  kwiecień - grudzień 2006 r.-przeznacza  się  środki  publiczne  w  wysokości  7000,-  

Razem  kwota  dotacji   45000,-zł.

Kwota dotacji dla jednej oferty nie może przekroczyć 95 % całkowitego kosztu zadania.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w ustawie  z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

·          zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy,

·          prowadzą działalność statutową w zakresie zadania publicznego, na które składają ofertę,

·          dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą ,

·          posiadają doświadczenie w  realizacji  tego rodzaju  zadań,

·          złożą  poprawnie sporządzoną ofertę .

Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty należy składać w sekretariacie  Urzędu  Gminy  Ksawerów, ul. Kościuszki  3h, w godzinach pracy Urzędu, do  dnia  15   marca   2006 r...

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Szczegółowe  wymagania  dotyczące  warunków,  zakresu   i  sposobu  realizacji  zadań,  skład Komisji  Konkursowe i  regulamin  jej  postępowania  określa  zarządzenie  Nr  7 Wójta  Gminy  Ksawerów z dnia  3  lutego   2006  r.  w sprawie powołania  Komisji  Konkursowej  do  przeprowadzenia   otwartego konkursu ofert na wsparcie  realizacji   zadań  gminy  Ksawerów  w zakresie   upowszechniania  kultury  fizycznej  i  sportu  oraz  ustalenia  regulaminu  postępowania  Komisji  Konkursowej  i  szczegółowych  warunków  konkursu. (zarządzenia dostępne w Urzędzie  Gminy  Ksawerów  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

·          merytoryczna wartość oferty  i  jej  zgodność  z  zakresem  rzeczowym  konkursu- ocena  (0-20pkt.),

·          możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę-ocena  (0-10pkt.),

·          ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania,-ocena  (0-10pkt.),

·          zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet gminy oraz wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania-ocena  (0-10pkt.),

·          dotychczasowa współpraca  gminy  Ksawerów  z  podmiotem składającym  ofertę-ocena  (0-10pkt.),

W 2005 r.  Gmina  Ksawerów   na realizację zadań tego  samego  rodzaju  co objętych  niniejszym konkursem przeznaczyła   kwotę  45 000,00 zł.:

Formularze ofert i szczegółowe warunki ,można pobierać w Urzędzie Gminy Ksawerów w Ksawerowie, ul.Kościuszki 3H, pokój 212. Są one również dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej /dostęp poprzez stronę internetową  www.ksawerow.com   link BIP- zakładka  organizacje  pozarządowe/ . Informacje-tel. 213-80-43.

                                                                                                                                        Wójt
                                                                                                                           Maria Kopczewska
Szczegółowe wymagania dotyczące warunków, zakresu, sposobu realizacji i merytorycznej zawartości oferty na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Regulamin Komisji Konkursowej
Wzór oferty
Wzór sprawozdania


                                                                         Wójt  Gminy  Ksawerów

 

uprzejmie  informuje,  że  w  dniu  25.04.2005  roku   podczas  posiedzenia  Komisji  Konkursowej  powołanej  Zarządzeniem  nr 7/05   Wójta  Gminy  Ksawerów  z dnia  14  marca  2005  roku  w  celu  rozstrzygnięcia  konkursu  ofert  i  przyznania  dotacji  na  realizację  w  2005  roku  zadań  własnych  gminy  w  zakresie  kultury  fizycznej  i  sportu  stowarzyszeniom  działającym  na  terenie  gminy  Ksawerów  dokonano  rozdziału  dotacji  w  następujący  sposób:

 

Zadanie  Nr 1: Organizacja  życia  sportowego,  treningów  oraz  uczestnictwa  w  zawodach i rozgrywkach  sportowych  w  różnych  dziedzinach  sportowych  , w terminie   maj - grudzień 2005 r. -   przeznacza  się  środki  publiczne  w  wysokości
26 550,- 

w  tym :

·          GKS  Ksawerów  - 15 550,- zł.

·          UKS  VIS  - 11000,- zł. 

 

Zadanie  Nr  2: Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej ,  w  szczególności   wśród  uczniów  gimnazjum  i  szkół  podstawowych  z  terenu  gminy  Ksawerów  w terminie maj - grudzień 2005 r.-przeznacza  się  środki  publiczne  w  wysokości ..11 800,- 

w  tym :

·          UKS  ATLAS-3 800,- zł.

·          UKS  START-3 800,- zł.-

·          GKS  KSAWERÓW -4 200,-zł.- 

 

Zadanie  Nr  3: Organizacja imprez sportowo  rekreacyjnych  na  terenie  gminy  Ksawerów, w terminie  maj - grudzień 2005 r.  przeznacza  się  środki  publiczne  w  wysokości  6 650 

w  tym :

·          UKS  ATLAS  -2 350,- zł.

·          UKS  START  - 4 300,-zł.

 

RAZEM    45 000,-zł.

 

                                                                                                                              Wójt

                                                                                                                    Maria Kopczewska


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873  z  późniejszymi  zm.))

Wójt  Gminy  Ksawerów
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji poniżej wymienionych zadań publicznych,  w

zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

 

Zadanie  Nr 1: Organizacja  życia  sportowego,  treningów  oraz  uczestnictwa  w  zawodach i rozgrywkach  sportowych  w  różnych  dziedzinach  sportowych  , w terminie maj - grudzień 2005 r. - przeznacza  się  środki  publiczne  w  wysokości  26 550,- 

Zadanie  Nr  2: Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej ,  w  szczególności   wśród  uczniów  gimnazjum  i  szkół  podstawowych  z  terenu  gminy  Ksawerów  w terminie maj - grudzień 2005 r. przeznacza  się  środki  publiczne  w  wysokości ..11 800,- 

Zadanie  Nr  3: Organizacja imprez sportowo  rekreacyjnych  na  terenie  gminy  Ksawerów, w terminie  maj - grudzień 2005 r.  przeznacza  się  środki  publiczne  w  wysokości  6 650,-  

Razem  kwota  dotacji   45 000,-zł.

Kwota dotacji dla jednej oferty nie może przekroczyć 95 % całkowitego kosztu zadania.

 

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

·          zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy,

·          prowadzą działalność statutową w zakresie zadania publicznego, na które składają ofertę,

·          dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą ,

·          posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu,

·          przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami oraz zgodną z zakresem rzeczowym zadania i terminem jego wykonania.

Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty należy składać w sekretariacie  Urzędu  Gminy  Ksawerów, ul. Kościuszki  3h, w godzinach pracy Urzędu, do  dnia  22  kwietnia  2005 r...

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Szczegółowe  wymagania  dotyczące  warunków,  zakresu   i  sposobu  realizacji  zadań,  skład Komisji  Konkursowe  i  regulamin  jej  postępowania  określa  zarządzenie    Nr 7 Wójta  Gminy  Ksawerów z dnia 14  marca  2005  r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań  gminy  Ksawerów  w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ustalenia  regulaminu postępowania Komisji Konkursowej  i  szczegółowych warunków  konkursu (zarządzenia dostępne w Urzędzie  Gminy  Ksawerów  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

·          merytoryczna wartość oferty  i  jej  zgodność  z  zakresem  rzeczowym  konkursu,

·          możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę

·          ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

·          zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet gminy oraz wysokość środków publicznych planowanych na realizację zadania

·          dotychczasowa współpraca  gminy  Ksawerów  z  podmiotem składającym  ofertę.

 

W 2004 r.  Gmina  Ksawerów  na realizację zadań tego  samego  rodzaju  co objętych  niniejszym konkursem przeznaczyła   kwotę  35 000,00 zł.:

 

Formularze ofert i szczegółowe warunki , można pobierać w Urzędzie  Gminy  Ksawerów w Ksawerowie, ul. Kościuszki  3H, pokój 212. Są one również dostępne w internecie w Biuletynie Informacji Publicznej /dostęp poprzez stronę internetową  www.ksawerow.com   link BIP- zakładka  organizacje  pozarządowe/ . Informacje  tel. 213-80-43.

 

                                                                                                               Wójt

                                                                                                         Maria Kopczewska

Załączniki (pliki do pobrania):
#p374# 
Regulamin Komisji Konkursowej
Wzór oferty
Wzór oświadczenia
Wzór sprawozdania
Wzór umowy


rozstrzygnięcie konkursu ofert i przyznanie dotacji na realizację w 2004 roku zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu
konkurs ofert na realizację w roku 2004 zadań własnych gminy w zakresie sportu i rekreacji :Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Monika Sroczyńska [Kierownik] dnia 24 luty 2011
Informacja opublikowana przez:
  Monika Sroczyńska dnia 5 styczeń 2005 godz. 08:20
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Monika Sroczyńska dnia 30 maj 2011 godz. 11:50
Liczba odsłon:
  24281 od 5 styczeń 2005 godz. 08:20  (średnio 4.4 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Ksawerów
sekretariat@ksawerow.com