0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Urząd Gminy (Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw) » Referat Gospodarki Komunalnej » Drogi i oświetlenie ulic » Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego


I. Wymagane dokumenty

1) Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (do pobrania w Urzędzie Gminy Ksawerów, Referat Gospodarki Komunalnej, III piętro, pok. 304, lub na stronie internetowej www.ksawerow.bip.cc);

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania urządzeń

2) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy - z podaniem jej wymiarów;

3) Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Projekt organizacji ruchu powinien być zaopiniowany przez zarządcę drogi – Wójta Gminy Ksawerów Urząd Gminy Ksawerów Referat Gospodarki Komunalnej, ul. Kościuszki 3h, pok. 304, oraz zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem na drogach gminnych - Starostę Powiatu Pabianickiego - Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Wydział Dróg i Mostów, ul. Piłsudskiego 2.

4) Pełnomocnictwo (w przypadku ustanowienia pełnomocnika).

W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót należy dołączyć dodatkowo:  

1) ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;  

2) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej;

3) projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym;

4) harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym, w przypadku etapowego prowadzenia robót.  


II. Opłata skarbowa

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Składający pełnomocnictwo zobowiązany jest załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. Dowód ten pozostawia się w aktach sprawy.

 

III. Miejsce złożenia wniosku

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3H, 95-054 Ksawerów, II piętro, sekretariat, tel./fax. (42) 213-50-50 lub 213-80-02.

 

IV. Jednostka odpowiedzialna

Referat Gospodarki Komunalnej, III piętro, pok. 304, tel. (42) 213 - 80 - 50 wew. 27, 215-84-93, godziny urzędowania: poniedziałek: 730 – 1700; wtorek - czwartek: 730 – 1530, piątek: 730 – 1400.

 

V. Termin i sposób załatwienia

Wydanie zezwolenia następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (art. 35 § 3 kpa). Jednakże zarządca dróg gminnych dokłada wszelkich starań, aby sprawy były rozpatrywane w terminie krótszym, bez zbędnej zwłoki.

 

VI. Podstawa prawna

Art.40 ust. 1-7, ust. 10, 11, 13, 13a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.460, ze zm.),

Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r.Nr 140, poz.1481).

Przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.).

 

VII. Opłaty za zajęcie pasa drogowego

Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/218/2004 Rady Gminy Ksawerów z dnia 02 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Ksawerów (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 11 stycznia 2005 r. Nr 3, poz. 50)

Wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – wyciąg z Uchwały Rady Gminy Ksawerów nr XXVI/218/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Ksawerów (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 11 stycznia 2005 r. Nr 3):

„..§ 1. Ustala się wysokość stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Ksawerów, zwanych dalej „drogami gminnymi’, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

  1. prowadzenia robót w pasie drogowym,

  2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

  3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

  4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego drogi gminnej, w celu o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

  1. przy zajęciu szerokości jezdni do 20 proc. – 1,00 zł,

  2. przy zajęciu szerokości jezdni 20-50 proc. – 2,00 zł,

  3. przy zajęciu szerokości jezdni powyżej 50 proc. – 3,00 zł.

2.Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.

3.Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości 0,50 zł.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, w celu o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się roczną stawkę opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia – w wysokości 6,00 zł. (...)

§ 4. Za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, w celu o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni:

  1. pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego – 0,20 zł,

  2. pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów – 0,30 zł,

  3. reklamy – 1,00 zł. ...”

VIII. Kary
Za zajęcie pasa drogowego:
1) bez zezwolenia zarządcy drogi,
2) z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,
3) o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi
zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności należnej opłaty. Podstawa prawna - Art.40 ust.12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.460, ze zm.).
 

IX. Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, ul. Piotrkowska 86, za pośrednictwem Wójta Gminy Ksawerów, złożone w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Małgorzata Krajewska [Inspektor] dnia 1 marzec 2016
Informacja opublikowana przez:
  Monika Sroczyńska dnia 6 czerwiec 2007 godz. 10:33
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Aleksandra Bartold dnia 11 kwiecień 2016 godz. 14:17
Liczba odsłon:
  10363 od 6 czerwiec 2007 godz. 10:33  (średnio 2.67 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Ksawerów
sekretariat@ksawerow.com