0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Rejestry, ewidencje, archiwa


W Urzędzie Gminy Ksawerów prowadzone są następujące archiwa, rejestry i ewidencje; dane w nich zawarte mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Z 2001 r. Nr 112 poz. 1198 ze zm.) z ograniczeniami wynikającymi z ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.) i innych ustawach:

 

Referat Finansowy

 

Księgowość majątkowa, inwestycje, płace

 

1.        Rejestr umów zleceń i o dzieło z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

 

Sprawozdawczość i księgowość budżetowa

 

1.        Ewidencja księgowa budżetu gminy

 

2.        Ewidencja księgowa jednostki gminy

 

 

3.        Rejestr opłat skarbowych

 

4.        Rejestr VAT zakupu i sprzedaży

 

Księgowość podatkowa zobowiązań pieniężnych

 

1.        Ewidencja upomnień w zobowiązaniach pieniężnych i podatków od środków transportowych.

 

2.        Ewidencja tytułów wykonawczych

 

3.        Rejestr wydanych zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach

 

Wymiar podatku

 

1.        Ewidencja podatników

 

2.        Rejestr podań o umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności

 

3.        Rejestr wydanych zaświadczeń

 

Kasa

 

1.        Rejestr faktur wpływających do urzędu

 

2.        Rejestr umów

 

3.        Rejestr gwarancji przetargowych

 

Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

 

        Planowanie Przestrzenne

 

1.        Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

2.        Rejestr planów miejscowych

 

3.        Rejestr wniosków o sporządzenie lub zamianę planów miejscowych

 

        Gospodarka Gruntowa

 

1.        Rejestr wieczystych użytkowników gruntów

 

2.        Rejestr decyzji zatwierdzających podział gruntów

 

3.        Ewidencja sprzedaży mienia komunalnego

 

       Ochrona Środowiska, Rolnictwo

 

1.        Rejestr wydanych decyzji na wycinkę drzew i krzewów z terenu nieruchomości

 

2.        Rejestr opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska

 

3.        Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 

 

 

Referat Spraw Obywatelskich

 

        Sekretarz:

 

1.        Rejestr Zarządzeń Wójta, (postanowień, opinii)

 

        Sekretariat:

 

1.        Rejestr przeprowadzonych kontroli

 

2.        Centralny rejestr skarg i wniosków

 

3.        Centralny rejestr kancelaryjny

 

        Biuro Rady:

 

1.        Rejestr interpelacji, zapytań i wniosków Radnych

 

2.        Rejestr Uchwały Rady (postanowień, opinii)

 

3.        Rejestr sesji rady

 

        Ewidencja ludności, dowody osobiste:

 

1.        Ewidencja ludności

 

2.        Rejestr obywateli polskich i cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy

 

3.        Rejestr wydanych dowodów osobistych

 

4.        Rejestr utraconych dowodów osobistych

 

5.        Rejestr wyborców

 

        Działalność Gospodarcza, Kadry, Archiwum:

 

1.        Ewidencja działalności gospodarczej

 

2.       Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla placówek handlowych i gastronomicznych

 

3.        Rejestr upoważnień wydanych przez Wójta Gminy

 

4.        Ewidencja delegacji służbowych

 

5.       Archiwum oraz ewidencja akt przyjętych z komórek organizacyjnych urzędu (akta udostępniane są dla celów służbowych , emerytalno  rentowych i naukowo- badawczych)

 

 

       Oświata, Kultura, Sport:

 

 1.         Rejestr aktów nadania stopni awansu zawodowego nauczycieli mianowanych

 

 2.         Wykaz stowarzyszeń i stowarzyszeń kultury fizycznej

 

 3.         Rejestr instytucji kultury

- Informacja

- Księga Rejestrowa

-  Rejestr Instytucji

 

 4.          Rejestr szkół i przedszkoli niepublicznych

 

 5.          Wykaz szkół i przedszkoli  publicznych

 

 6.          Rejestr zaświadczeń wydanych przez komisję egzaminacyjną

 7.          Rejestr osób kierowanych na leczenie odwykowe

 

       Sprawy Wojskowe, Obrona Cywilna

 

1.        Rejestr Przedpoborowych

 

2.        Wykaz Przedpoborowych

 

3.        Ewidencja poborowych, którzy nie zgłosili się do poboru

 

4.        Rejestr świadczeń osobistych na rzecz obrony

 

5.        Rejestr świadczeń osobistych na rzecz obrony

 

        Zamówienia Publiczne, sprawy administracyjne

 

1.        Rejestr postępowań o udzielenie  zamówienia publicznego

 

2.        Ewidencja środków trwałych

 

3.        Ewidencja wyposażenia

 

4.        Ewidencja Wartości Niematerialnych i Prawnych

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Magdalena Błaszkowska [Sekretarka] dnia 19 czerwiec 2012
Informacja opublikowana przez:
  Monika Sroczyńska dnia 23 lipiec 2004 godz. 10:34
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Magdalena Błaszkowska dnia 30 kwiecień 2013 godz. 14:47
Liczba odsłon:
  16189 od 23 lipiec 2004 godz. 10:34  (średnio 3.22 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Ksawerów
sekretariat@ksawerow.com