0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Gospodarka odpadami » POZIOMY RECYKLINGU OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ KSAWERÓW


POZIOMY RECYKLINGU OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ KSAWERÓW

Obowiązki gminy w zakresie osiągania wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

 

Dotychczas większość produkowanych śmieci trafiała na składowiska. Dzięki zmianie w prawie odpadowym wynikającym m.in. z obecności Polski w Unii Europejskiej, będziemy dążyć do minimalizacji ilości odpadów unieszkodliwianych w taki sposób i zwiększania ich odzysku i recyklingu.

Poziomy recyklingu jakie muszą osiągnąć gminy w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów określone zostały w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z zapisami ustawy gminy są zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów:

  • w odniesieniu do odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (zauważyć należy, że są to odpady komunalne, które muszą być zbierane selektywnie) - recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w wysokości co najmniej 50% wagowo;
  • w odniesieniu do odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) - recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku w wysokości co najmniej 70% wagowo.

Do poziomów określonych w ustawie gminy będą dochodziły stopniowo, osiągając w kolejnych latach wartości założone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użyciai odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami:

 

Poziom recyklingu i   przygotowania do ponownego użycia [%]

Papier, metal, tworzywa sztuczne,   szkło

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Poziom   osiągnięty przez Gminę Ksawerów

22,3

16,0 37,11 42,94          

 

 

Poziom recyklingu,   przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane   i rozbiórkowe

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

30

36

38

40

42

45

50

60

70

Poziom   osiągnięty przez Gminę Ksawerów

0

100,0 100,0 85,46          

Zgodnie z art. 3c wyżej cytowanej ustawy obowiązkiem gmin jest również ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

  • do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
  • do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

- w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Poziomy do osiągnięcia w poszczególnych latach, a także sposoby ich obliczania zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów.

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały następujące poziomy:

Rok

2012

16 lipca 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16 lipca 2020

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych   ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy   tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

75

50

50

50

45

45

40

40

35

Poziom osiągnięty przez Gminę Ksawerów

40,3

85,1 95,7 22,38          

 

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Ewa Krawczyk [Podinspektor] dnia 4 maj 2016
Informacja opublikowana przez:
  Magdalena Błaszkowska dnia 23 kwiecień 2014 godz. 15:53
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Aleksandra Bartold dnia 4 maj 2016 godz. 14:22
Liczba odsłon:
  5346 od 23 kwiecień 2014 godz. 15:53  (średnio 2.43 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Ksawerów
sekretariat@ksawerow.com