0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Wybierz typ statystyk:
 Statystyki roczne
 Statystyki miesięczne
 Statystyki odwiedzin poczególnych podstronStatystyki odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu
 
Oświadczenia majątkowe 13113
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 5042
 Domańska Wioletta 2512
 Izbicki Sylwester 2489
 Kałowski Mariusz 2340
 Koperek Małgorzata 3603
 Rendecki Bogusław 2338
 Tokarczyk Małgorzata 3243
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 5204
 Kusy Zdzisława 2996
 Radni 5162
 Grala Tadeusz - przewodniczący Rady Gminy 3531
 Kuźnicki Piotr -wiceprzewodniczący Rady Gminy 2430
 Jędraszek Stefan 3017
 Pluta Zbigniew 3257
 Szcześniak-Rydz Anna 2958
 Świątkowska Urszula 2492
 Wołosz-Chałada Teresa 2498
 Wróbel Maria 2969
 Ziółkowska Bożena 3241
 Wójt 5532
 Z-ca Wójta, Sekretarz 4857
 Skarbnik 5120
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 5557
 Domańska Wioletta 3502
 Izbicki Sylwester 3162
 Kałowski Mariusz 3268
 Koperek Małgorzata 3774
 Rendecki Bogusław 2976
 Tokarczyk Małgorzata 3091
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 4452
 Kusy Zdzisława 3647
 Radni 5762
 Grala Tadeusz - Przewodniczący Rady 3675
 Kuźnicki Piotr - Wiceprzewodniczący Rady 3768
 Jędraszek Stefan 3159
 Pluta Zbigniew 2561
 Szcześniak-Rydz Anna 2430
 Świątkowska Urszula 3410
 Wołosz-Chłada Teresa 2992
 Wróbel Maria 3426
 Ziółkowska Bożena 3418
 Wójt 5048
 Z-ca Wójta, Sekretarz 4686
 Skarbnik 5315
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 5655
 Domańska Wioletta 2482
 Izbicki Sylwester 3182
 Kałowski Mariusz 2966
 Koperek Małgorzata 3376
 Rendecki Bogusław 2716
 Tokarczyk Małgorzata 4212
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 4476
 Kusy Zdzisława 2704
 Radni 5503
 Grala Tadeusz - Przewodniczący Rady 4073
 Kuźnicki Piotr - Wiceprzewodniczący Rady 3344
 Jędraszek Stefan 2526
 Pluta Zbigniew 3371
 Szcześniak-Rydz Anna 3385
 Świątkowska Urszula 2917
 Wołosz-Chałada Teresa 3080
 Wróbel Maria 3356
 Ziółkowska Bożena 3697
 Wójt 4765
 Z-ca Wójta, Sekretarz 4733
 Skarbnik 5518
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 5691
 Domańska Wioletta 2608
 Izbicki Sylwester 3215
 Kalowski Mariusz 2943
 Koperek Malgorzata 3566
 Rendecki Boguslaw 2837
 Tokarczyk Malgorzata 3004
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 4343
 Kusy Zdzislawa 2968
 Radni 5410
 Tadeusz Grala 2984
 Stefan Jędraszek 2991
 Kuźnicki Piotr 2586
 Pluta Zbigniew 2356
 Anna Szcześniak - Rydz 3036
 Urszula Świątkowska 3008
 Teresa Wolosz - Chalada 2490
 Maria Wróbel 2819
 Bożena Ziólkowska 2677
 Wójt 4638
 Kopczewska Maria 3330
 Z-ca Wójta, Sekretarz 5047
 Tustanowski Rafal 3332
 Skarbnik 5012
 Zwierzyński Robert 3502
 Wójt Gminy Maria Kopczewska 5161
 Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Grala 5263
 Radni 5457
 Jędraszek Stefan 4272
 Kuźnicki Piotr 3296
 Pluta Zbigniew 3767
 Szcześniak Rydz Anna 3158
 Świątkowska Urszula 3219
 Wołosz-Chałada Teresa 3493
 Wróbel Maria 2472
 Ziółkowska Bożena 3615
 Kadencja 2010-2014 7670
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 9423
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta 6520
 Radni 9965
 Wójt 7789
 Sekretarz 6612
 Skarbnik 5857
 Zastępca Wójta 5063
 Kadencja 2014-2018 3902
 Wójt 3502
 Sekretarz 3443
 Skarbnik 3037
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 3787
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta 3352
 Radni 4492
 Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 rok. 2082
 Przetargi 6081
 Najnowsze informacje 1687
Protokoły 10961
 Kadencja 2002-2006 6289
 Protokoły z Sesji Rady Gminy 8255
 Protokoły z Komisji Rewizyjnej 6655
 Protokoły z Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 6960
 Protokoły z Komisji Samorządowo-Społecznej 7170
 Protokoły z połączonych Stałych Komisji Rady Gminy 8038
 Kadencja 2006-2010 7067
 Protokoły z Sesji Rady Gminy 9745
 Protokoły z połączonych Stałych Komisji Rady Gminy 7807
 Protokoły z Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 6000
 Protokoły z Komisji Samorządowo-Społecznej 7100
 Protokoły z Komisji Rewizyjnej 6536
 Kadencja 2010-2014 7121
 Protokoły z Sesji Rady Gminy Ksawerów 9506
 Protokoły z połączonych Stałych Komisji Rady Gminy Ksawerów 6702
 Protokoły z Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 5550
 Protokoły z Komisji Samorządowo-Społecznej 6226
 Protokoły z Komisji Rewizyjnej 6210
 Kadencja 2014-2018 3670
 Protokoły z Sesji Rady Gminy Ksawerów 2389
 2014 r. 2400
 2015 r. 2323
 2016 r. 2767
Kontrole 13064
Rejestry, ewidencje, archiwa 15248
Strategia Rozwoju Gminy Ksawerów 12883
Budżet 10361
 Budżet Gminy Ksawerów 13593
 Sprawozdania z wykonania Budżetu 10748
 Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 9004
  6682
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 10808
 Przepisy prawne 7215
 Ogłoszenia 23359
 Otwarty konkurs pn.'Organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Ksawerów' 10511
 Nabór wniosków na zadanie z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu-2012r. 5270
 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w 2012 r. na terenie Gminy Ksawerów 5074
 Nabór wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Ksawerów w 2014 r. 3796
 Wyniki roliczenia dotacji za 2013 r. 3745
 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2014 r. 3144
 Nabór wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Ksawerów w 2015 roku. 3024
 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2015 r 2659
 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania tradycji narodowych w 2015 r. 2549
 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii w 2016 r 2678
 Nabór wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Ksawerów w 2016 r. 2487
 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży na 2016 r. 2244
 Aktualności 9405
 Program Współpracy Gminy Ksawerów z organizacjami pozarządowymi 5597
 Program na 2015 rok 3054
 Program na 2016 rok 2628
 Program na 2017 rok 2373
Biuletyn Gminy Ksawerów 17711
 Biuletyn Gminy Ksawerów 19199
Urząd Gminy (Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw) 19735
 Referat Organizacyjny 10232
  Kadry 10388
 Promocja 5698
 Archiwum 6135
 Referat Finansowy 9571
 Referat Budżetowy 10724
 Referat Dochodów 9522
 Podatek od środków transportowych, windykacja należności podatkowych 8390
 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3384
 Podatek od nieruchomości, rolny, leśny 12202
 zaświadczenie o zaleganiu/ nie zaleganiu w podatkach 2595
 zaświadczenie o posiadaniu/ nie posiadaniu nieruchomości 788
 umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty podatku 1352
 zaświadczenie o płaceniu stawek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Rolników 1840
 zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa na terenie Gminy Ksawerów, ha przeliczeniowych, dochodzie rocznym z gospodarstwa 1779
 Referat Gospodarki Komunalnej 10267
 Drogi i oświetlenie ulic 10160
 Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 9338
 Zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 8021
 Zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi gminnej 8583
 Dodatki mieszkaniowe, sprawy lokalowe, utrzymanie czystości i porządku 9511
 Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 7508
 Ewidencja zezwoleń 4692
 Wydawanie decyzji na dodatki mieszkaniowe 8240
 Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 9310
 Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 8620
 Referat Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i Ochrony Środowiska 9959
 Planowanie przestrzenne 10444
 Gospodarka gruntowa 10406
 Ochrona środowiska, rolnictwo 8196
 Obowiązki spoczywające na właścicielach lub użytkownikach miejsc, w których jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest. 8075
 Wydawanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów 9679
 Referat Ewidencji 5172
 Składanie wniosku i odbiór dowodu osobistego 5855
 Referat Oświaty, Spraw Społecznych i promocji 3426
 Wojskowość, Obrona Cywilna 3315
Jednostki Organizacyjne Gminy 15495
 Gminna Jednostka Wod-Kan w Ksawerowie 15034
 Statut Gminnej Jednostki Wod Kan 7758
 Regulamin świadczonych usług Gminnej Jednostki Wod-Kan 12199
 Regulamin Organizacyjny Gminnej Jednostki Wod-Kan 13016
 Taryfy(cenniki) Gminnej Jednostki Wod-Kan 9894
 Aktualności 7523
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 18932
 Europejski Fundusz Społeczny 5717
 POKL Poddziałanie 7.1.1 'Aktywni to my' 6111
 Aktualności 7951
 Gminne Przedszkole w Widzewie 11687
 Szkoła Podstawowa im. dr Henryka Jordana w Ksawerowie 12576
 Szkoła Podstawowa im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej 10869
 Zakupu i dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej w sezonie grzewczym 2015-2016 2654
 Gimnazjum w Ksawerowie 10565
 Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie 6712
 STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY 6526
MEDiKSA 20622
 Statut SP ZOZ 17540
 Personel medyczny 3778
 Personel administracyjny 3125
 Informacje SP ZOZ 39640
 Aktualności 10111
 Jubileusz 7033
 Ważna informacja 6706
 Zaproszenie na bezpłatne badania profilaktyczne w ramach akcji ZDROWA RODZINA – ZDROWA GMINA 1
 Gmina Ksawerów na 17 miejscu w Polsce! 4563
 Zaproszenie na bezpłatne badania profilaktyczne w ramach VI akcji ZDROWA RODZINA – ZDROWA GMINA 3099
 Harmonogramy pracy 9611
 Poradnia POZ 9459
 Wioletta Domańska 1046
 Kryspina Janas 1602
 Joanna Kozłowska-Grala 1506
 Zofia Wyszyńska 1422
 Monika Ciesielska 1916
 inni lekarze POZ 2209
 Harmonogramy pracy lekarzy POZ 1449
 Poradnia Ginekologiczno-Położnicza 12763
 Poradnia Stomatologiczna 9043
 Małgorzata Marszał-Auguścik 1946
 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 9111
 Punkt szczepień 7336
 Gabinet USG 8017
 Punkt pobrań 7797
 Harmonogramy pracy lekarzy POZ 19220
 ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT OGŁOSZONEGO 4 KWIETNIA 2016R. 9589
 Środki unijne w ramach RPO WŁ 5510
 Nocna pomoc medyczna 5488
 Roztrzygnięcie konkursu ofert na świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki mammograficznej 4010
 Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych 6305
 Rozstrzygnięcie konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne dla ubezpieczonych i innych uprawnionych do świadczeń w SP ZOZ MEDiKSA w zakresie: wykonawstwa protetycznego oraz świadczeń ogólnostomatologicznych 3152
 Zakończenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 2393
 Galeria 7463
 Profilaktyka 6512
 'Biała Sobota' 21-09-2013r. 4367
 'Biała sobota' 10.05.2014r. 3731
 'Biała sobota' 27-09-2014r. 4605
 'Biała sobota' 23-05-2015r. 2910
  'Biała sobota' 19-09-2015r. 2668
 'Biała sobota' 21-05-2016r. 2389
 Cennik usług medycznych 4974
 Konkursy ofert 2558
 Zapytanie ofertowe: „Dostawa do MEDiKSA jednego serwera z oprogramowaniem i ups oraz czterech stacji roboczych z oprogramowaniem, ups i drukarkami” 2318
 Konkurs ofert w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia 2121
 Rozstrzygnięcie Konkursu ofert w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia 1959
Jednostki Administracji Pomocniczej 13516
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 9063
 2007 r. 7466
 2008 r. 7219
 2009 r. 6053
 2010 r. 6546
 2011 r. 6082
 2013 r. 5245
 2016 r. 3278
Statut 14465
Informacje nieudostępnione w BIP 12901
Struktura Organizacyjna 13589
 Referat Budzetowy 8037
 Księgowość budżetowa, majątkowa, płace 8182
 Wymiar podatku 7773
 Księgowość podatkowa 8086
 Kasa 7585
 Windykacja 6129
 Referat Organizacyjny 8576
 Sekretariat 7788
 Biuro Rady 7603
 Sprawy administracyjne 8451
 Archiwum 5050
 Kadry 2924
 Referat Gospodarki Komunalnej 7796
 Inwestycje gminne 8136
 Eksploatacja zasobów gminnych 8254
 Referat Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i Ochrony Środowiska 7269
 Gospodarka gruntami 8001
 Ochrona środowiska i rolnictwo 7958
 Referat Obsługi Prawnej 9321
 Stanowisko ds. Kryzysowych, Informacji Niejawnych i Spraw Wojskowych 8057
 Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji 4170
 oświata 4590
 promocja 4684
 organizacje pozarządowe 4331
 Referat Ewidencji 5136
 Ewidencja ludności 2853
 Dowody osobiste 2814
 Rejestr wyborców 2909
 Ewidencja działalności gospodarczej 2935
 Referat Dochodów 4811
 Referat ds. Zamówień Publicznych i Środków Zewnetrznych 5625
 Dowody osobiste 3225
Plan zagospodarowania przestrzennego 30921
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 8424
 Informacje o GZZK 9271
 Telefony alarmowe 9204
 Pierwsza pomoc 8184
 Ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne 8811
 Aktualności 10608
Mienie komunalne 9600
 Stan na 31.12.2010 r. 6227
Unia Europejska - Fundusze 7057
 Europejski Fundusz Społeczny 6255
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6543
 'Czas na zmiany' 5846
 Informacje o projekcie 4035
 Galeria 3214
 Warsztaty komputerowe 3248
 Warsztaty teatralne 2961
 Wyjazd do Maurzyc 2832
 Warsztaty racjonalnego odżywiania 2979
 Podsumowanie 3272
 'Pożegnanie Lata' 5559
 Informacje o projekcie 3648
 Galeria 3570
 'Z muzyską iść przez życie' 5007
 Informacje o projekcie 3492
 Galeria 3450
 'Wspólnie działam-lepiej zyję' 5084
 Informacje o projekcie 3724
 'Uczmy się żyć pełniej' 5496
 Informacje o projekcie 3541
 Galeria 3163
 'Aktywni żyją ciekawiej' 5382
 Informacje o projekcie 2940
 Galeria 3660
 'Wigilia-dzień radości dla wszystkich' 5572
 Informacje o projekcie 3483
 Galeria 3474
 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 6202
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 6373
 Nowy samochód dla OSP w Woli Zaradzyńskiej 6254
 Informacje 3610
 Galeria 4234
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ksawerów 9894
Prawo 9086
Psy do adopcji z terenu Gminy Ksawerów 11669
Ochrona Środowiska 9595
Informacje o udzielonej pomocy publicznej 6492
Gospodarka odpadami 13184
 Uchwały Rady Gminy 7694
 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ksawerów 5063
 Aktualności 10429
 HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW na 2016/2017 rok 14311
 JAK SEGREGOWAĆ ODPADY 5641
 OPŁATY 6972
 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 10153
 Ewidencja wpisów do rejestru działalności regulowanej 4618
 POZIOMY RECYKLINGU OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ KSAWERÓW 3881
 Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ksawerów 3721
 Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych 3764
 Wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Ksawerów 3527
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ksawerów za rok 2015 2540
WYBORY 9515
 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 5347
 Wybory Samorządowe 2014 10606
 Uchwały Rady Gminy Ksawerów 4698
 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3966
 Wybory do Sejmu i Senatu 3379
 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Ksawerów 3262
 Zarządzone na dzień 10 kwietnia 2016 r. 3463
 Zarządzone na dzień 8 maja 2016 r. 2926
KARTA DUŻEJ RODZINY 3914
 Katalog Ulg i Preferencji 3900
Informacje 21799
REFERENDUM zarządzone na 6 września 2015 r. 4297
 Szkolenie dla OK d/s referendum 3291
Wybory ławników 3822
ZEBRANIA SOŁECKIE 3570
 Sołectwo Ksawerów-Północ 3116
 Sołectwo Ksawerów-Południe 3350
 Sołectwo Ksawerów-Wschód 3181
 Sołectwo Ksawerów-Zachód 3096
 Sołectwo Nowa Gadka 3071
 Sołectwo Wola Zaradzyńska 3199
ZGROMADZENIA PUBLICZNE 3587
CAF w Urzędzie Gminy Ksawerów 4191
SKARGI I WNIOSKI 3121
 PETYCJE 3124
UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 2862
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 3517

 

Urząd Gminy Ksawerów
sekretariat@ksawerow.com