0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Wybierz typ statystyk:
 Statystyki roczne
 Statystyki miesięczne
 Statystyki odwiedzin poczególnych podstronStatystyki odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu
 
Oświadczenia majątkowe 11996
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 4972
 Domańska Wioletta 2446
 Izbicki Sylwester 2427
 Kałowski Mariusz 2283
 Koperek Małgorzata 3539
 Rendecki Bogusław 2272
 Tokarczyk Małgorzata 3176
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 5102
 Kusy Zdzisława 2923
 Radni 5093
 Grala Tadeusz - przewodniczący Rady Gminy 3454
 Kuźnicki Piotr -wiceprzewodniczący Rady Gminy 2374
 Jędraszek Stefan 2936
 Pluta Zbigniew 3191
 Szcześniak-Rydz Anna 2891
 Świątkowska Urszula 2408
 Wołosz-Chałada Teresa 2438
 Wróbel Maria 2913
 Ziółkowska Bożena 3172
 Wójt 5452
 Z-ca Wójta, Sekretarz 4782
 Skarbnik 5058
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 5462
 Domańska Wioletta 3432
 Izbicki Sylwester 3106
 Kałowski Mariusz 3195
 Koperek Małgorzata 3679
 Rendecki Bogusław 2886
 Tokarczyk Małgorzata 3020
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 4401
 Kusy Zdzisława 3587
 Radni 5694
 Grala Tadeusz - Przewodniczący Rady 3610
 Kuźnicki Piotr - Wiceprzewodniczący Rady 3694
 Jędraszek Stefan 3087
 Pluta Zbigniew 2490
 Szcześniak-Rydz Anna 2370
 Świątkowska Urszula 3352
 Wołosz-Chłada Teresa 2920
 Wróbel Maria 3361
 Ziółkowska Bożena 3329
 Wójt 4976
 Z-ca Wójta, Sekretarz 4610
 Skarbnik 5248
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 5578
 Domańska Wioletta 2401
 Izbicki Sylwester 3119
 Kałowski Mariusz 2892
 Koperek Małgorzata 3305
 Rendecki Bogusław 2645
 Tokarczyk Małgorzata 4143
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 4414
 Kusy Zdzisława 2638
 Radni 5400
 Grala Tadeusz - Przewodniczący Rady 3998
 Kuźnicki Piotr - Wiceprzewodniczący Rady 3268
 Jędraszek Stefan 2457
 Pluta Zbigniew 3289
 Szcześniak-Rydz Anna 3313
 Świątkowska Urszula 2851
 Wołosz-Chałada Teresa 3004
 Wróbel Maria 3281
 Ziółkowska Bożena 3630
 Wójt 4695
 Z-ca Wójta, Sekretarz 4667
 Skarbnik 5449
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 5632
 Domańska Wioletta 2551
 Izbicki Sylwester 3132
 Kalowski Mariusz 2877
 Koperek Malgorzata 3508
 Rendecki Boguslaw 2759
 Tokarczyk Malgorzata 2941
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 4287
 Kusy Zdzislawa 2900
 Radni 5333
 Tadeusz Grala 2916
 Stefan Jędraszek 2926
 Kuźnicki Piotr 2517
 Pluta Zbigniew 2286
 Anna Szcześniak - Rydz 2960
 Urszula Świątkowska 2901
 Teresa Wolosz - Chalada 2415
 Maria Wróbel 2743
 Bożena Ziólkowska 2612
 Wójt 4573
 Kopczewska Maria 3267
 Z-ca Wójta, Sekretarz 4967
 Tustanowski Rafal 3241
 Skarbnik 4963
 Zwierzyński Robert 3450
 Wójt Gminy Maria Kopczewska 5082
 Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Grala 5176
 Radni 5376
 Jędraszek Stefan 4200
 Kuźnicki Piotr 3226
 Pluta Zbigniew 3709
 Szcześniak Rydz Anna 3094
 Świątkowska Urszula 3163
 Wołosz-Chałada Teresa 3431
 Wróbel Maria 2402
 Ziółkowska Bożena 3548
 Kadencja 2010-2014 6871
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 8558
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta 5876
 Radni 9133
 Wójt 7000
 Sekretarz 5856
 Skarbnik 5172
 Zastępca Wójta 4318
 Kadencja 2014-2018 3157
 Wójt 2773
 Sekretarz 2677
 Skarbnik 2311
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 2953
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta 2610
 Radni 3573
 Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 rok. 1422
 Przetargi 6029
 Najnowsze informacje 1664
Protokoły 10159
 Kadencja 2002-2006 5598
 Protokoły z Sesji Rady Gminy 7523
 Protokoły z Komisji Rewizyjnej 5917
 Protokoły z Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 6239
 Protokoły z Komisji Samorządowo-Społecznej 6453
 Protokoły z połączonych Stałych Komisji Rady Gminy 7372
 Kadencja 2006-2010 6390
 Protokoły z Sesji Rady Gminy 9007
 Protokoły z połączonych Stałych Komisji Rady Gminy 7041
 Protokoły z Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 5235
 Protokoły z Komisji Samorządowo-Społecznej 6253
 Protokoły z Komisji Rewizyjnej 5799
 Kadencja 2010-2014 6316
 Protokoły z Sesji Rady Gminy Ksawerów 8705
 Protokoły z połączonych Stałych Komisji Rady Gminy Ksawerów 6001
 Protokoły z Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 4887
 Protokoły z Komisji Samorządowo-Społecznej 5513
 Protokoły z Komisji Rewizyjnej 5504
 Kadencja 2014-2018 2954
 Protokoły z Sesji Rady Gminy Ksawerów 1589
 2014 r. 1652
 2015 r. 1590
 2016 r. 1922
Kontrole 12205
Rejestry, ewidencje, archiwa 14335
Strategia Rozwoju Gminy Ksawerów 12117
Budżet 9572
 Budżet Gminy Ksawerów 12744
 Sprawozdania z wykonania Budżetu 9968
 Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 8338
  5982
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 9982
 Przepisy prawne 6440
 Ogłoszenia 21578
 Otwarty konkurs pn.'Organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Ksawerów' 9612
 Nabór wniosków na zadanie z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu-2012r. 4614
 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w 2012 r. na terenie Gminy Ksawerów 4431
 Nabór wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Ksawerów w 2014 r. 3104
 Wyniki roliczenia dotacji za 2013 r. 3031
 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2014 r. 2440
 Nabór wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Ksawerów w 2015 roku. 2216
 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2015 r 1954
 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania tradycji narodowych w 2015 r. 1897
 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii w 2016 r 1921
 Nabór wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Ksawerów w 2016 r. 1773
 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży na 2016 r. 1576
 Aktualności 8607
 Program Współpracy Gminy Ksawerów z organizacjami pozarządowymi 4842
 Program na 2015 rok 2369
 Program na 2016 rok 1929
 Program na 2017 rok 1696
Biuletyn Gminy Ksawerów 16915
 Biuletyn Gminy Ksawerów 18394
Urząd Gminy (Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw) 18716
 Referat Organizacyjny 9431
  Kadry 9527
 Promocja 4879
 Archiwum 5315
 Referat Finansowy 8757
 Referat Budżetowy 9906
 Referat Dochodów 8442
 Podatek od środków transportowych, windykacja należności podatkowych 7619
 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2595
 Podatek od nieruchomości, rolny, leśny 11299
 zaświadczenie o zaleganiu/ nie zaleganiu w podatkach 2584
 zaświadczenie o posiadaniu/ nie posiadaniu nieruchomości 781
 umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty podatku 1338
 zaświadczenie o płaceniu stawek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Rolników 1831
 zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa na terenie Gminy Ksawerów, ha przeliczeniowych, dochodzie rocznym z gospodarstwa 1760
 Referat Gospodarki Komunalnej 9470
 Drogi i oświetlenie ulic 9343
 Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 8309
 Zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 7274
 Zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi gminnej 7722
 Dodatki mieszkaniowe, sprawy lokalowe, utrzymanie czystości i porządku 8646
 Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 6777
 Ewidencja zezwoleń 3953
 Wydawanie decyzji na dodatki mieszkaniowe 7350
 Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 8518
 Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 7783
 Referat Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i Ochrony Środowiska 9177
 Planowanie przestrzenne 9636
 Gospodarka gruntowa 9609
 Ochrona środowiska, rolnictwo 7373
 Obowiązki spoczywające na właścicielach lub użytkownikach miejsc, w których jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest. 7352
 Wydawanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów 8713
 Referat Ewidencji 4327
 Składanie wniosku i odbiór dowodu osobistego 4826
 Referat Oświaty, Spraw Społecznych i promocji 2685
 Wojskowość, Obrona Cywilna 2562
Jednostki Organizacyjne Gminy 14596
 Gminna Jednostka Wod-Kan w Ksawerowie 13957
 Statut Gminnej Jednostki Wod Kan 6991
 Regulamin świadczonych usług Gminnej Jednostki Wod-Kan 10982
 Regulamin Organizacyjny Gminnej Jednostki Wod-Kan 12152
 Taryfy(cenniki) Gminnej Jednostki Wod-Kan 9034
 Aktualności 6576
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 17968
 Europejski Fundusz Społeczny 4993
 POKL Poddziałanie 7.1.1 'Aktywni to my' 5344
 Aktualności 7044
 Gminne Przedszkole w Widzewie 10830
 Szkoła Podstawowa im. dr Henryka Jordana w Ksawerowie 11328
 Szkoła Podstawowa im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej 10031
 Zakupu i dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej w sezonie grzewczym 2015-2016 1953
 Gimnazjum w Ksawerowie 9654
 Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie 5798
 STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY 5715
MEDiKSA 19086
 Statut SP ZOZ 16245
 Personel medyczny 2789
 Personel administracyjny 2372
 Informacje SP ZOZ 31864
 Aktualności 9265
 Jubileusz 6255
 Ważna informacja 5800
 Zaproszenie na bezpłatne badania profilaktyczne w ramach akcji ZDROWA RODZINA – ZDROWA GMINA 1
 Gmina Ksawerów na 17 miejscu w Polsce! 3817
 Zaproszenie na bezpłatne badania profilaktyczne w ramach VI akcji ZDROWA RODZINA – ZDROWA GMINA 2417
 Harmonogramy pracy 8570
 Poradnia POZ 8522
 Wioletta Domańska 1033
 Kryspina Janas 1585
 Joanna Kozłowska-Grala 1495
 Zofia Wyszyńska 1408
 Monika Ciesielska 1872
 inni lekarze POZ 2192
 Harmonogramy pracy lekarzy POZ 1433
 Poradnia Ginekologiczno-Położnicza 10833
 Poradnia Stomatologiczna 8108
 Małgorzata Marszał-Auguścik 1931
 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 8328
 Punkt szczepień 6592
 Gabinet USG 7249
 Punkt pobrań 6979
 Harmonogramy pracy lekarzy POZ 15601
 ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT OGŁOSZONEGO 4 KWIETNIA 2016R. 8777
 Środki unijne w ramach RPO WŁ 4797
 Nocna pomoc medyczna 4778
 Roztrzygnięcie konkursu ofert na świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki mammograficznej 3318
 Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych 5538
 Rozstrzygnięcie konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne dla ubezpieczonych i innych uprawnionych do świadczeń w SP ZOZ MEDiKSA w zakresie: wykonawstwa protetycznego oraz świadczeń ogólnostomatologicznych 2403
 Zakończenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 1604
 Galeria 6596
 Profilaktyka 5783
 'Biała Sobota' 21-09-2013r. 3528
 'Biała sobota' 10.05.2014r. 3006
 'Biała sobota' 27-09-2014r. 3735
 'Biała sobota' 23-05-2015r. 2121
  'Biała sobota' 19-09-2015r. 1894
 'Biała sobota' 21-05-2016r. 1686
 Cennik usług medycznych 4156
 Konkursy ofert 1737
 Zapytanie ofertowe: „Dostawa do MEDiKSA jednego serwera z oprogramowaniem i ups oraz czterech stacji roboczych z oprogramowaniem, ups i drukarkami” 1648
 Konkurs ofert w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia 1402
 Rozstrzygnięcie Konkursu ofert w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia 1269
Jednostki Administracji Pomocniczej 12724
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 8337
 2007 r. 6755
 2008 r. 6545
 2009 r. 5363
 2010 r. 5837
 2011 r. 5398
 2013 r. 4572
 2016 r. 2554
Statut 13673
Informacje nieudostępnione w BIP 12130
Struktura Organizacyjna 12650
 Referat Budzetowy 7258
 Księgowość budżetowa, majątkowa, płace 7376
 Wymiar podatku 7029
 Księgowość podatkowa 7318
 Kasa 6779
 Windykacja 5409
 Referat Organizacyjny 7882
 Sekretariat 7019
 Biuro Rady 6896
 Sprawy administracyjne 7711
 Archiwum 4292
 Kadry 2232
 Referat Gospodarki Komunalnej 7091
 Inwestycje gminne 7376
 Eksploatacja zasobów gminnych 7570
 Referat Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i Ochrony Środowiska 6575
 Gospodarka gruntami 7245
 Ochrona środowiska i rolnictwo 7190
 Referat Obsługi Prawnej 8619
 Stanowisko ds. Kryzysowych, Informacji Niejawnych i Spraw Wojskowych 7261
 Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji 3437
 oświata 3821
 promocja 3941
 organizacje pozarządowe 3655
 Referat Ewidencji 4410
 Ewidencja ludności 2096
 Dowody osobiste 2137
 Rejestr wyborców 2138
 Ewidencja działalności gospodarczej 2225
 Referat Dochodów 4114
 Referat ds. Zamówień Publicznych i Środków Zewnetrznych 4881
 Dowody osobiste 2493
Plan zagospodarowania przestrzennego 28361
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 7286
 Informacje o GZZK 8330
 Telefony alarmowe 8031
 Pierwsza pomoc 7369
 Ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne 7933
 Aktualności 9567
Mienie komunalne 8792
 Stan na 31.12.2010 r. 5478
Unia Europejska - Fundusze 6307
 Europejski Fundusz Społeczny 5509
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 5807
 'Czas na zmiany' 5178
 Informacje o projekcie 3573
 Galeria 2774
 Warsztaty komputerowe 2838
 Warsztaty teatralne 2549
 Wyjazd do Maurzyc 2389
 Warsztaty racjonalnego odżywiania 2582
 Podsumowanie 2869
 'Pożegnanie Lata' 4832
 Informacje o projekcie 3206
 Galeria 3144
 'Z muzyską iść przez życie' 4324
 Informacje o projekcie 3095
 Galeria 3045
 'Wspólnie działam-lepiej zyję' 4324
 Informacje o projekcie 3282
 'Uczmy się żyć pełniej' 4809
 Informacje o projekcie 3088
 Galeria 2742
 'Aktywni żyją ciekawiej' 4636
 Informacje o projekcie 2518
 Galeria 3236
 'Wigilia-dzień radości dla wszystkich' 4802
 Informacje o projekcie 3079
 Galeria 3020
 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 5550
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 5658
 Nowy samochód dla OSP w Woli Zaradzyńskiej 5538
 Informacje 3169
 Galeria 3732
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ksawerów 8654
Prawo 8239
Psy do adopcji z terenu Gminy Ksawerów 10509
Ochrona Środowiska 8510
Informacje o udzielonej pomocy publicznej 5640
Gospodarka odpadami 11476
 Uchwały Rady Gminy 6838
 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ksawerów 4274
 Aktualności 9108
 HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW na 2016/2017 rok 13280
 JAK SEGREGOWAĆ ODPADY 4847
 OPŁATY 6180
 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 7674
 Ewidencja wpisów do rejestru działalności regulowanej 3859
 POZIOMY RECYKLINGU OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ KSAWERÓW 3148
 Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ksawerów 2984
 Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych 2946
 Wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Ksawerów 2862
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ksawerów za rok 2015 1861
WYBORY 8668
 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 4481
 Wybory Samorządowe 2014 9766
 Uchwały Rady Gminy Ksawerów 3932
 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3184
 Wybory do Sejmu i Senatu 2596
 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Ksawerów 2489
 Zarządzone na dzień 10 kwietnia 2016 r. 2662
 Zarządzone na dzień 8 maja 2016 r. 2170
KARTA DUŻEJ RODZINY 3134
 Katalog Ulg i Preferencji 3110
Informacje 20536
REFERENDUM zarządzone na 6 września 2015 r. 3479
 Szkolenie dla OK d/s referendum 2420
Wybory ławników 2991
ZEBRANIA SOŁECKIE 2730
 Sołectwo Ksawerów-Północ 2379
 Sołectwo Ksawerów-Południe 2562
 Sołectwo Ksawerów-Wschód 2411
 Sołectwo Ksawerów-Zachód 2334
 Sołectwo Nowa Gadka 2286
 Sołectwo Wola Zaradzyńska 2402
ZGROMADZENIA PUBLICZNE 2796
CAF w Urzędzie Gminy Ksawerów 3257
SKARGI I WNIOSKI 2264
 PETYCJE 2265
UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 2011
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 2481

 

Urząd Gminy Ksawerów
sekretariat@ksawerow.com