0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Wybierz typ statystyk:
 Statystyki roczne
 Statystyki miesięczne
 Statystyki odwiedzin poczególnych podstronStatystyki odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu
 
Oświadczenia majątkowe 12849
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 5037
 Domańska Wioletta 2511
 Izbicki Sylwester 2488
 Kałowski Mariusz 2339
 Koperek Małgorzata 3601
 Rendecki Bogusław 2334
 Tokarczyk Małgorzata 3242
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 5198
 Kusy Zdzisława 2994
 Radni 5160
 Grala Tadeusz - przewodniczący Rady Gminy 3529
 Kuźnicki Piotr -wiceprzewodniczący Rady Gminy 2430
 Jędraszek Stefan 3016
 Pluta Zbigniew 3256
 Szcześniak-Rydz Anna 2955
 Świątkowska Urszula 2490
 Wołosz-Chałada Teresa 2497
 Wróbel Maria 2968
 Ziółkowska Bożena 3239
 Wójt 5529
 Z-ca Wójta, Sekretarz 4856
 Skarbnik 5120
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 5557
 Domańska Wioletta 3499
 Izbicki Sylwester 3160
 Kałowski Mariusz 3267
 Koperek Małgorzata 3767
 Rendecki Bogusław 2974
 Tokarczyk Małgorzata 3088
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 4452
 Kusy Zdzisława 3645
 Radni 5760
 Grala Tadeusz - Przewodniczący Rady 3674
 Kuźnicki Piotr - Wiceprzewodniczący Rady 3764
 Jędraszek Stefan 3156
 Pluta Zbigniew 2558
 Szcześniak-Rydz Anna 2429
 Świątkowska Urszula 3407
 Wołosz-Chłada Teresa 2991
 Wróbel Maria 3425
 Ziółkowska Bożena 3417
 Wójt 5047
 Z-ca Wójta, Sekretarz 4683
 Skarbnik 5313
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 5654
 Domańska Wioletta 2481
 Izbicki Sylwester 3180
 Kałowski Mariusz 2964
 Koperek Małgorzata 3375
 Rendecki Bogusław 2715
 Tokarczyk Małgorzata 4209
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 4474
 Kusy Zdzisława 2701
 Radni 5500
 Grala Tadeusz - Przewodniczący Rady 4071
 Kuźnicki Piotr - Wiceprzewodniczący Rady 3341
 Jędraszek Stefan 2524
 Pluta Zbigniew 3364
 Szcześniak-Rydz Anna 3382
 Świątkowska Urszula 2915
 Wołosz-Chałada Teresa 3073
 Wróbel Maria 3355
 Ziółkowska Bożena 3693
 Wójt 4764
 Z-ca Wójta, Sekretarz 4730
 Skarbnik 5517
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 5688
 Domańska Wioletta 2608
 Izbicki Sylwester 3213
 Kalowski Mariusz 2939
 Koperek Malgorzata 3564
 Rendecki Boguslaw 2828
 Tokarczyk Malgorzata 3003
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 4342
 Kusy Zdzislawa 2966
 Radni 5407
 Tadeusz Grala 2981
 Stefan Jędraszek 2990
 Kuźnicki Piotr 2583
 Pluta Zbigniew 2354
 Anna Szcześniak - Rydz 3033
 Urszula Świątkowska 3005
 Teresa Wolosz - Chalada 2484
 Maria Wróbel 2816
 Bożena Ziólkowska 2676
 Wójt 4636
 Kopczewska Maria 3328
 Z-ca Wójta, Sekretarz 5040
 Tustanowski Rafal 3331
 Skarbnik 5011
 Zwierzyński Robert 3502
 Wójt Gminy Maria Kopczewska 5158
 Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Grala 5261
 Radni 5456
 Jędraszek Stefan 4271
 Kuźnicki Piotr 3296
 Pluta Zbigniew 3767
 Szcześniak Rydz Anna 3156
 Świątkowska Urszula 3218
 Wołosz-Chałada Teresa 3492
 Wróbel Maria 2469
 Ziółkowska Bożena 3613
 Kadencja 2010-2014 7499
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 9242
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta 6354
 Radni 9782
 Wójt 7614
 Sekretarz 6436
 Skarbnik 5685
 Zastępca Wójta 4870
 Kadencja 2014-2018 3712
 Wójt 3326
 Sekretarz 3248
 Skarbnik 2843
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 3534
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta 3156
 Radni 4262
 Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 rok. 1905
 Przetargi 6077
 Najnowsze informacje 1686
Protokoły 10777
 Kadencja 2002-2006 6129
 Protokoły z Sesji Rady Gminy 8080
 Protokoły z Komisji Rewizyjnej 6478
 Protokoły z Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 6776
 Protokoły z Komisji Samorządowo-Społecznej 6981
 Protokoły z połączonych Stałych Komisji Rady Gminy 7862
 Kadencja 2006-2010 6903
 Protokoły z Sesji Rady Gminy 9573
 Protokoły z połączonych Stałych Komisji Rady Gminy 7637
 Protokoły z Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 5797
 Protokoły z Komisji Samorządowo-Społecznej 6917
 Protokoły z Komisji Rewizyjnej 6355
 Kadencja 2010-2014 6933
 Protokoły z Sesji Rady Gminy Ksawerów 9308
 Protokoły z połączonych Stałych Komisji Rady Gminy Ksawerów 6531
 Protokoły z Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 5362
 Protokoły z Komisji Samorządowo-Społecznej 6045
 Protokoły z Komisji Rewizyjnej 6048
 Kadencja 2014-2018 3484
 Protokoły z Sesji Rady Gminy Ksawerów 2183
 2014 r. 2219
 2015 r. 2144
 2016 r. 2582
Kontrole 12853
Rejestry, ewidencje, archiwa 15043
Strategia Rozwoju Gminy Ksawerów 12711
Budżet 10183
 Budżet Gminy Ksawerów 13426
 Sprawozdania z wykonania Budżetu 10585
 Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 8846
  6525
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 10620
 Przepisy prawne 7045
 Ogłoszenia 23179
 Otwarty konkurs pn.'Organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Ksawerów' 10334
 Nabór wniosków na zadanie z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu-2012r. 5101
 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w 2012 r. na terenie Gminy Ksawerów 4919
 Nabór wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Ksawerów w 2014 r. 3621
 Wyniki roliczenia dotacji za 2013 r. 3580
 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2014 r. 2968
 Nabór wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Ksawerów w 2015 roku. 2823
 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2015 r 2486
 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania tradycji narodowych w 2015 r. 2376
 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii w 2016 r 2494
 Nabór wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Ksawerów w 2016 r. 2301
 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży na 2016 r. 2085
 Aktualności 9207
 Program Współpracy Gminy Ksawerów z organizacjami pozarządowymi 5423
 Program na 2015 rok 2892
 Program na 2016 rok 2464
 Program na 2017 rok 2213
Biuletyn Gminy Ksawerów 17523
 Biuletyn Gminy Ksawerów 19017
Urząd Gminy (Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw) 19464
 Referat Organizacyjny 10038
  Kadry 10186
 Promocja 5518
 Archiwum 5933
 Referat Finansowy 9378
 Referat Budżetowy 10490
 Referat Dochodów 9245
 Podatek od środków transportowych, windykacja należności podatkowych 8190
 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3206
 Podatek od nieruchomości, rolny, leśny 11979
 zaświadczenie o zaleganiu/ nie zaleganiu w podatkach 2595
 zaświadczenie o posiadaniu/ nie posiadaniu nieruchomości 788
 umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty podatku 1350
 zaświadczenie o płaceniu stawek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Rolników 1839
 zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa na terenie Gminy Ksawerów, ha przeliczeniowych, dochodzie rocznym z gospodarstwa 1777
 Referat Gospodarki Komunalnej 10077
 Drogi i oświetlenie ulic 9964
 Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 9102
 Zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 7850
 Zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi gminnej 8333
 Dodatki mieszkaniowe, sprawy lokalowe, utrzymanie czystości i porządku 9298
 Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 7314
 Ewidencja zezwoleń 4524
 Wydawanie decyzji na dodatki mieszkaniowe 8022
 Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 9105
 Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 8432
 Referat Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i Ochrony Środowiska 9758
 Planowanie przestrzenne 10247
 Gospodarka gruntowa 10211
 Ochrona środowiska, rolnictwo 8000
 Obowiązki spoczywające na właścicielach lub użytkownikach miejsc, w których jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest. 7906
 Wydawanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów 9430
 Referat Ewidencji 4961
 Składanie wniosku i odbiór dowodu osobistego 5605
 Referat Oświaty, Spraw Społecznych i promocji 3249
 Wojskowość, Obrona Cywilna 3135
Jednostki Organizacyjne Gminy 15277
 Gminna Jednostka Wod-Kan w Ksawerowie 14778
 Statut Gminnej Jednostki Wod Kan 7579
 Regulamin świadczonych usług Gminnej Jednostki Wod-Kan 11934
 Regulamin Organizacyjny Gminnej Jednostki Wod-Kan 12832
 Taryfy(cenniki) Gminnej Jednostki Wod-Kan 9681
 Aktualności 7305
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 18716
 Europejski Fundusz Społeczny 5545
 POKL Poddziałanie 7.1.1 'Aktywni to my' 5944
 Aktualności 7739
 Gminne Przedszkole w Widzewie 11483
 Szkoła Podstawowa im. dr Henryka Jordana w Ksawerowie 12344
 Szkoła Podstawowa im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej 10651
 Zakupu i dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej w sezonie grzewczym 2015-2016 2476
 Gimnazjum w Ksawerowie 10378
 Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie 6480
 STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY 6354
MEDiKSA 20377
 Statut SP ZOZ 17298
 Personel medyczny 3587
 Personel administracyjny 2914
 Informacje SP ZOZ 38201
 Aktualności 9910
 Jubileusz 6854
 Ważna informacja 6488
 Zaproszenie na bezpłatne badania profilaktyczne w ramach akcji ZDROWA RODZINA – ZDROWA GMINA 1
 Gmina Ksawerów na 17 miejscu w Polsce! 4377
 Zaproszenie na bezpłatne badania profilaktyczne w ramach VI akcji ZDROWA RODZINA – ZDROWA GMINA 2926
 Harmonogramy pracy 9436
 Poradnia POZ 9246
 Wioletta Domańska 1046
 Kryspina Janas 1601
 Joanna Kozłowska-Grala 1505
 Zofia Wyszyńska 1422
 Monika Ciesielska 1889
 inni lekarze POZ 2209
 Harmonogramy pracy lekarzy POZ 1448
 Poradnia Ginekologiczno-Położnicza 12432
 Poradnia Stomatologiczna 8855
 Małgorzata Marszał-Auguścik 1945
 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 8937
 Punkt szczepień 7165
 Gabinet USG 7838
 Punkt pobrań 7625
 Harmonogramy pracy lekarzy POZ 18878
 ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT OGŁOSZONEGO 4 KWIETNIA 2016R. 9413
 Środki unijne w ramach RPO WŁ 5346
 Nocna pomoc medyczna 5302
 Roztrzygnięcie konkursu ofert na świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki mammograficznej 3839
 Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych 6113
 Rozstrzygnięcie konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne dla ubezpieczonych i innych uprawnionych do świadczeń w SP ZOZ MEDiKSA w zakresie: wykonawstwa protetycznego oraz świadczeń ogólnostomatologicznych 2977
 Zakończenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 2225
 Galeria 7274
 Profilaktyka 6323
 'Biała Sobota' 21-09-2013r. 4157
 'Biała sobota' 10.05.2014r. 3551
 'Biała sobota' 27-09-2014r. 4420
 'Biała sobota' 23-05-2015r. 2740
  'Biała sobota' 19-09-2015r. 2492
 'Biała sobota' 21-05-2016r. 2226
 Cennik usług medycznych 4792
 Konkursy ofert 2379
 Zapytanie ofertowe: „Dostawa do MEDiKSA jednego serwera z oprogramowaniem i ups oraz czterech stacji roboczych z oprogramowaniem, ups i drukarkami” 2172
 Konkurs ofert w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia 1963
 Rozstrzygnięcie Konkursu ofert w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia 1789
Jednostki Administracji Pomocniczej 13289
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 8897
 2007 r. 7294
 2008 r. 7059
 2009 r. 5889
 2010 r. 6375
 2011 r. 5917
 2013 r. 5079
 2016 r. 3108
Statut 14262
Informacje nieudostępnione w BIP 12706
Struktura Organizacyjna 13402
 Referat Budzetowy 7856
 Księgowość budżetowa, majątkowa, płace 7980
 Wymiar podatku 7602
 Księgowość podatkowa 7912
 Kasa 7400
 Windykacja 5964
 Referat Organizacyjny 8400
 Sekretariat 7602
 Biuro Rady 7432
 Sprawy administracyjne 8284
 Archiwum 4861
 Kadry 2754
 Referat Gospodarki Komunalnej 7629
 Inwestycje gminne 7956
 Eksploatacja zasobów gminnych 8078
 Referat Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i Ochrony Środowiska 7092
 Gospodarka gruntami 7841
 Ochrona środowiska i rolnictwo 7782
 Referat Obsługi Prawnej 9144
 Stanowisko ds. Kryzysowych, Informacji Niejawnych i Spraw Wojskowych 7858
 Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji 3992
 oświata 4433
 promocja 4516
 organizacje pozarządowe 4165
 Referat Ewidencji 4970
 Ewidencja ludności 2669
 Dowody osobiste 2638
 Rejestr wyborców 2741
 Ewidencja działalności gospodarczej 2753
 Referat Dochodów 4649
 Referat ds. Zamówień Publicznych i Środków Zewnetrznych 5435
 Dowody osobiste 3049
Plan zagospodarowania przestrzennego 30440
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 8215
 Informacje o GZZK 9046
 Telefony alarmowe 8969
 Pierwsza pomoc 7981
 Ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne 8597
 Aktualności 10366
Mienie komunalne 9420
 Stan na 31.12.2010 r. 6060
Unia Europejska - Fundusze 6885
 Europejski Fundusz Społeczny 6088
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6376
 'Czas na zmiany' 5688
 Informacje o projekcie 3932
 Galeria 3107
 Warsztaty komputerowe 3157
 Warsztaty teatralne 2863
 Wyjazd do Maurzyc 2737
 Warsztaty racjonalnego odżywiania 2892
 Podsumowanie 3177
 'Pożegnanie Lata' 5398
 Informacje o projekcie 3552
 Galeria 3475
 'Z muzyską iść przez życie' 4848
 Informacje o projekcie 3402
 Galeria 3358
 'Wspólnie działam-lepiej zyję' 4922
 Informacje o projekcie 3621
 'Uczmy się żyć pełniej' 5335
 Informacje o projekcie 3442
 Galeria 3062
 'Aktywni żyją ciekawiej' 5212
 Informacje o projekcie 2839
 Galeria 3554
 'Wigilia-dzień radości dla wszystkich' 5407
 Informacje o projekcie 3388
 Galeria 3361
 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 6046
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 6202
 Nowy samochód dla OSP w Woli Zaradzyńskiej 6089
 Informacje 3504
 Galeria 4121
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ksawerów 9663
Prawo 8899
Psy do adopcji z terenu Gminy Ksawerów 11453
Ochrona Środowiska 9388
Informacje o udzielonej pomocy publicznej 6281
Gospodarka odpadami 12926
 Uchwały Rady Gminy 7519
 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ksawerów 4883
 Aktualności 10136
 HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW na 2016/2017 rok 14126
 JAK SEGREGOWAĆ ODPADY 5467
 OPŁATY 6793
 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 9743
 Ewidencja wpisów do rejestru działalności regulowanej 4408
 POZIOMY RECYKLINGU OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ KSAWERÓW 3714
 Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ksawerów 3567
 Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych 3572
 Wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Ksawerów 3355
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ksawerów za rok 2015 2359
WYBORY 9312
 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 5150
 Wybory Samorządowe 2014 10407
 Uchwały Rady Gminy Ksawerów 4499
 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3758
 Wybory do Sejmu i Senatu 3179
 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Ksawerów 3074
 Zarządzone na dzień 10 kwietnia 2016 r. 3275
 Zarządzone na dzień 8 maja 2016 r. 2733
KARTA DUŻEJ RODZINY 3736
 Katalog Ulg i Preferencji 3699
Informacje 21518
REFERENDUM zarządzone na 6 września 2015 r. 4116
 Szkolenie dla OK d/s referendum 3087
Wybory ławników 3630
ZEBRANIA SOŁECKIE 3371
 Sołectwo Ksawerów-Północ 2932
 Sołectwo Ksawerów-Południe 3160
 Sołectwo Ksawerów-Wschód 2983
 Sołectwo Ksawerów-Zachód 2909
 Sołectwo Nowa Gadka 2875
 Sołectwo Wola Zaradzyńska 3016
ZGROMADZENIA PUBLICZNE 3403
CAF w Urzędzie Gminy Ksawerów 3992
SKARGI I WNIOSKI 2918
 PETYCJE 2916
UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 2660
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 3292

 

Urząd Gminy Ksawerów
sekretariat@ksawerow.com