0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Wybierz typ statystyk:
 Statystyki roczne
 Statystyki miesięczne
 Statystyki odwiedzin poczególnych podstronStatystyki odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu
 
Oświadczenia majątkowe 11589
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 4924
 Domańska Wioletta 2400
 Izbicki Sylwester 2367
 Kałowski Mariusz 2254
 Koperek Małgorzata 3494
 Rendecki Bogusław 2224
 Tokarczyk Małgorzata 3138
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 5052
 Kusy Zdzisława 2856
 Radni 5042
 Grala Tadeusz - przewodniczący Rady Gminy 3412
 Kuźnicki Piotr -wiceprzewodniczący Rady Gminy 2331
 Jędraszek Stefan 2895
 Pluta Zbigniew 3153
 Szcześniak-Rydz Anna 2863
 Świątkowska Urszula 2369
 Wołosz-Chałada Teresa 2404
 Wróbel Maria 2868
 Ziółkowska Bożena 3121
 Wójt 5424
 Z-ca Wójta, Sekretarz 4727
 Skarbnik 5022
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 5425
 Domańska Wioletta 3394
 Izbicki Sylwester 3057
 Kałowski Mariusz 3132
 Koperek Małgorzata 3620
 Rendecki Bogusław 2853
 Tokarczyk Małgorzata 2972
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 4360
 Kusy Zdzisława 3559
 Radni 5642
 Grala Tadeusz - Przewodniczący Rady 3572
 Kuźnicki Piotr - Wiceprzewodniczący Rady 3647
 Jędraszek Stefan 3028
 Pluta Zbigniew 2460
 Szcześniak-Rydz Anna 2326
 Świątkowska Urszula 3309
 Wołosz-Chłada Teresa 2866
 Wróbel Maria 3312
 Ziółkowska Bożena 3279
 Wójt 4928
 Z-ca Wójta, Sekretarz 4573
 Skarbnik 5214
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 5536
 Domańska Wioletta 2354
 Izbicki Sylwester 3072
 Kałowski Mariusz 2845
 Koperek Małgorzata 3278
 Rendecki Bogusław 2590
 Tokarczyk Małgorzata 4077
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 4368
 Kusy Zdzisława 2592
 Radni 5349
 Grala Tadeusz - Przewodniczący Rady 3962
 Kuźnicki Piotr - Wiceprzewodniczący Rady 3234
 Jędraszek Stefan 2414
 Pluta Zbigniew 3254
 Szcześniak-Rydz Anna 3265
 Świątkowska Urszula 2803
 Wołosz-Chałada Teresa 2963
 Wróbel Maria 3231
 Ziółkowska Bożena 3594
 Wójt 4655
 Z-ca Wójta, Sekretarz 4631
 Skarbnik 5396
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 5583
 Domańska Wioletta 2512
 Izbicki Sylwester 3083
 Kalowski Mariusz 2829
 Koperek Malgorzata 3469
 Rendecki Boguslaw 2716
 Tokarczyk Malgorzata 2885
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 4242
 Kusy Zdzislawa 2851
 Radni 5286
 Tadeusz Grala 2866
 Stefan Jędraszek 2875
 Kuźnicki Piotr 2485
 Pluta Zbigniew 2247
 Anna Szcześniak - Rydz 2924
 Urszula Świątkowska 2856
 Teresa Wolosz - Chalada 2376
 Maria Wróbel 2714
 Bożena Ziólkowska 2562
 Wójt 4530
 Kopczewska Maria 3204
 Z-ca Wójta, Sekretarz 4931
 Tustanowski Rafal 3206
 Skarbnik 4931
 Zwierzyński Robert 3401
 Wójt Gminy Maria Kopczewska 5046
 Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Grala 5136
 Radni 5322
 Jędraszek Stefan 4146
 Kuźnicki Piotr 3168
 Pluta Zbigniew 3650
 Szcześniak Rydz Anna 3037
 Świątkowska Urszula 3108
 Wołosz-Chałada Teresa 3371
 Wróbel Maria 2350
 Ziółkowska Bożena 3497
 Kadencja 2010-2014 6552
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 8208
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta 5644
 Radni 8751
 Wójt 6725
 Sekretarz 5607
 Skarbnik 4893
 Zastępca Wójta 4066
 Kadencja 2014-2018 2857
 Wójt 2474
 Sekretarz 2395
 Skarbnik 2031
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 2702
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta 2366
 Radni 3212
 Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 rok. 1193
 Przetargi 5986
 Najnowsze informacje 1661
Protokoły 9839
 Kadencja 2002-2006 5366
 Protokoły z Sesji Rady Gminy 7278
 Protokoły z Komisji Rewizyjnej 5673
 Protokoły z Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 5971
 Protokoły z Komisji Samorządowo-Społecznej 6203
 Protokoły z połączonych Stałych Komisji Rady Gminy 7152
 Kadencja 2006-2010 6121
 Protokoły z Sesji Rady Gminy 8716
 Protokoły z połączonych Stałych Komisji Rady Gminy 6813
 Protokoły z Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 4994
 Protokoły z Komisji Samorządowo-Społecznej 5975
 Protokoły z Komisji Rewizyjnej 5534
 Kadencja 2010-2014 5994
 Protokoły z Sesji Rady Gminy Ksawerów 8458
 Protokoły z połączonych Stałych Komisji Rady Gminy Ksawerów 5743
 Protokoły z Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 4662
 Protokoły z Komisji Samorządowo-Społecznej 5245
 Protokoły z Komisji Rewizyjnej 5265
 Kadencja 2014-2018 2680
 Protokoły z Sesji Rady Gminy Ksawerów 1333
 2014 r. 1395
 2015 r. 1331
 2016 r. 1646
Kontrole 11919
Rejestry, ewidencje, archiwa 13958
Strategia Rozwoju Gminy Ksawerów 11817
Budżet 9220
 Budżet Gminy Ksawerów 12416
 Sprawozdania z wykonania Budżetu 9652
 Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 8059
  5706
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 9688
 Przepisy prawne 6128
 Ogłoszenia 20432
 Otwarty konkurs pn.'Organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Ksawerów' 9271
 Nabór wniosków na zadanie z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu-2012r. 4362
 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w 2012 r. na terenie Gminy Ksawerów 4187
 Nabór wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Ksawerów w 2014 r. 2858
 Wyniki roliczenia dotacji za 2013 r. 2800
 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2014 r. 2214
 Nabór wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Ksawerów w 2015 roku. 1952
 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2015 r 1742
 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania tradycji narodowych w 2015 r. 1646
 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii w 2016 r 1660
 Nabór wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Ksawerów w 2016 r. 1520
 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży na 2016 r. 1354
 Aktualności 8310
 Program Współpracy Gminy Ksawerów z organizacjami pozarządowymi 4574
 Program na 2015 rok 2133
 Program na 2016 rok 1659
 Program na 2017 rok 1423
Biuletyn Gminy Ksawerów 16567
 Biuletyn Gminy Ksawerów 18051
Urząd Gminy (Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw) 18316
 Referat Organizacyjny 9166
  Kadry 9153
 Promocja 4618
 Archiwum 4998
 Referat Finansowy 8468
 Referat Budżetowy 9642
 Referat Dochodów 8155
 Podatek od środków transportowych, windykacja należności podatkowych 7355
 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2341
 Podatek od nieruchomości, rolny, leśny 11015
 zaświadczenie o zaleganiu/ nie zaleganiu w podatkach 2584
 zaświadczenie o posiadaniu/ nie posiadaniu nieruchomości 781
 umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty podatku 1338
 zaświadczenie o płaceniu stawek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Rolników 1831
 zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa na terenie Gminy Ksawerów, ha przeliczeniowych, dochodzie rocznym z gospodarstwa 1760
 Referat Gospodarki Komunalnej 9177
 Drogi i oświetlenie ulic 9039
 Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 7967
 Zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 6989
 Zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi gminnej 7419
 Dodatki mieszkaniowe, sprawy lokalowe, utrzymanie czystości i porządku 8332
 Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 6488
 Ewidencja zezwoleń 3680
 Wydawanie decyzji na dodatki mieszkaniowe 7009
 Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 8227
 Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 7465
 Referat Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i Ochrony Środowiska 8825
 Planowanie przestrzenne 9372
 Gospodarka gruntowa 9322
 Ochrona środowiska, rolnictwo 7053
 Obowiązki spoczywające na właścicielach lub użytkownikach miejsc, w których jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest. 7078
 Wydawanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów 8437
 Referat Ewidencji 4005
 Składanie wniosku i odbiór dowodu osobistego 4463
 Referat Oświaty, Spraw Społecznych i promocji 2451
 Wojskowość, Obrona Cywilna 2301
Jednostki Organizacyjne Gminy 14273
 Gminna Jednostka Wod-Kan w Ksawerowie 13511
 Statut Gminnej Jednostki Wod Kan 6658
 Regulamin świadczonych usług Gminnej Jednostki Wod-Kan 10606
 Regulamin Organizacyjny Gminnej Jednostki Wod-Kan 11854
 Taryfy(cenniki) Gminnej Jednostki Wod-Kan 8666
 Aktualności 6205
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 17607
 Europejski Fundusz Społeczny 4756
 POKL Poddziałanie 7.1.1 'Aktywni to my' 5079
 Aktualności 6737
 Gminne Przedszkole w Widzewie 10490
 Szkoła Podstawowa im. dr Henryka Jordana w Ksawerowie 10912
 Szkoła Podstawowa im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej 9737
 Zakupu i dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej w sezonie grzewczym 2015-2016 1692
 Gimnazjum w Ksawerowie 9355
 Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie 5501
 STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY 5406
MEDiKSA 18436
 Statut SP ZOZ 15862
 Personel medyczny 2468
 Personel administracyjny 2123
 Informacje SP ZOZ 28969
 Aktualności 8940
 Jubileusz 5988
 Ważna informacja 5459
 Zaproszenie na bezpłatne badania profilaktyczne w ramach akcji ZDROWA RODZINA – ZDROWA GMINA 1
 Gmina Ksawerów na 17 miejscu w Polsce! 3562
 Zaproszenie na bezpłatne badania profilaktyczne w ramach VI akcji ZDROWA RODZINA – ZDROWA GMINA 2127
 Harmonogramy pracy 8190
 Poradnia POZ 8170
 Wioletta Domańska 1033
 Kryspina Janas 1584
 Joanna Kozłowska-Grala 1494
 Zofia Wyszyńska 1400
 Monika Ciesielska 1872
 inni lekarze POZ 2187
 Harmonogramy pracy lekarzy POZ 1433
 Poradnia Ginekologiczno-Położnicza 10123
 Poradnia Stomatologiczna 7783
 Małgorzata Marszał-Auguścik 1931
 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 8030
 Punkt szczepień 6327
 Gabinet USG 6987
 Punkt pobrań 6643
 Harmonogramy pracy lekarzy POZ 13907
 ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT OGŁOSZONEGO 4 KWIETNIA 2016R. 8441
 Środki unijne w ramach RPO WŁ 4520
 Nocna pomoc medyczna 4495
 Roztrzygnięcie konkursu ofert na świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki mammograficznej 3048
 Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych 5221
 Rozstrzygnięcie konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne dla ubezpieczonych i innych uprawnionych do świadczeń w SP ZOZ MEDiKSA w zakresie: wykonawstwa protetycznego oraz świadczeń ogólnostomatologicznych 2128
 Zakończenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 1383
 Galeria 6253
 Profilaktyka 5559
 'Biała Sobota' 21-09-2013r. 3251
 'Biała sobota' 10.05.2014r. 2773
 'Biała sobota' 27-09-2014r. 3387
 'Biała sobota' 23-05-2015r. 1874
  'Biała sobota' 19-09-2015r. 1637
 'Biała sobota' 21-05-2016r. 1427
 Cennik usług medycznych 3822
 Konkursy ofert 1448
 Zapytanie ofertowe: „Dostawa do MEDiKSA jednego serwera z oprogramowaniem i ups oraz czterech stacji roboczych z oprogramowaniem, ups i drukarkami” 1384
 Konkurs ofert w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia 1155
 Rozstrzygnięcie Konkursu ofert w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia 1026
Jednostki Administracji Pomocniczej 12442
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 8114
 2007 r. 6491
 2008 r. 6301
 2009 r. 5088
 2010 r. 5572
 2011 r. 5139
 2013 r. 4303
 2016 r. 2289
Statut 13328
Informacje nieudostępnione w BIP 11875
Struktura Organizacyjna 12311
 Referat Budzetowy 6988
 Księgowość budżetowa, majątkowa, płace 7055
 Wymiar podatku 6765
 Księgowość podatkowa 6985
 Kasa 6440
 Windykacja 5161
 Referat Organizacyjny 7612
 Sekretariat 6747
 Biuro Rady 6633
 Sprawy administracyjne 7429
 Archiwum 4060
 Kadry 1980
 Referat Gospodarki Komunalnej 6807
 Inwestycje gminne 7096
 Eksploatacja zasobów gminnych 7317
 Referat Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i Ochrony Środowiska 6303
 Gospodarka gruntami 6955
 Ochrona środowiska i rolnictwo 6949
 Referat Obsługi Prawnej 8349
 Stanowisko ds. Kryzysowych, Informacji Niejawnych i Spraw Wojskowych 6991
 Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji 3172
 oświata 3534
 promocja 3657
 organizacje pozarządowe 3414
 Referat Ewidencji 4157
 Ewidencja ludności 1854
 Dowody osobiste 1913
 Rejestr wyborców 1879
 Ewidencja działalności gospodarczej 1974
 Referat Dochodów 3865
 Referat ds. Zamówień Publicznych i Środków Zewnetrznych 4617
 Dowody osobiste 2225
Plan zagospodarowania przestrzennego 27399
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 6945
 Informacje o GZZK 8047
 Telefony alarmowe 7680
 Pierwsza pomoc 7087
 Ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne 7572
 Aktualności 9197
Mienie komunalne 8479
 Stan na 31.12.2010 r. 5175
Unia Europejska - Fundusze 6038
 Europejski Fundusz Społeczny 5224
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 5563
 'Czas na zmiany' 4932
 Informacje o projekcie 3434
 Galeria 2644
 Warsztaty komputerowe 2686
 Warsztaty teatralne 2403
 Wyjazd do Maurzyc 2254
 Warsztaty racjonalnego odżywiania 2473
 Podsumowanie 2720
 'Pożegnanie Lata' 4585
 Informacje o projekcie 3063
 Galeria 2999
 'Z muzyską iść przez życie' 4094
 Informacje o projekcie 2948
 Galeria 2893
 'Wspólnie działam-lepiej zyję' 4073
 Informacje o projekcie 3137
 'Uczmy się żyć pełniej' 4579
 Informacje o projekcie 2947
 Galeria 2593
 'Aktywni żyją ciekawiej' 4372
 Informacje o projekcie 2378
 Galeria 3082
 'Wigilia-dzień radości dla wszystkich' 4578
 Informacje o projekcie 2945
 Galeria 2851
 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 5292
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 5416
 Nowy samochód dla OSP w Woli Zaradzyńskiej 5273
 Informacje 3025
 Galeria 3470
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ksawerów 8206
Prawo 7871
Psy do adopcji z terenu Gminy Ksawerów 10099
Ochrona Środowiska 8094
Informacje o udzielonej pomocy publicznej 5336
Gospodarka odpadami 10708
 Uchwały Rady Gminy 6593
 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ksawerów 4023
 Aktualności 8693
 HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW na 2016/2017 rok 12865
 JAK SEGREGOWAĆ ODPADY 4533
 OPŁATY 5896
 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 6946
 Ewidencja wpisów do rejestru działalności regulowanej 3597
 POZIOMY RECYKLINGU OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ KSAWERÓW 2893
 Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ksawerów 2718
 Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych 2686
 Wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Ksawerów 2609
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ksawerów za rok 2015 1586
WYBORY 8282
 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 4185
 Wybory Samorządowe 2014 9447
 Uchwały Rady Gminy Ksawerów 3644
 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2870
 Wybory do Sejmu i Senatu 2283
 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Ksawerów 2227
 Zarządzone na dzień 10 kwietnia 2016 r. 2366
 Zarządzone na dzień 8 maja 2016 r. 1890
KARTA DUŻEJ RODZINY 2808
 Katalog Ulg i Preferencji 2855
Informacje 20147
REFERENDUM zarządzone na 6 września 2015 r. 3133
 Szkolenie dla OK d/s referendum 2130
Wybory ławników 2650
ZEBRANIA SOŁECKIE 2418
 Sołectwo Ksawerów-Północ 2124
 Sołectwo Ksawerów-Południe 2257
 Sołectwo Ksawerów-Wschód 2174
 Sołectwo Ksawerów-Zachód 2051
 Sołectwo Nowa Gadka 1986
 Sołectwo Wola Zaradzyńska 2095
ZGROMADZENIA PUBLICZNE 2507
CAF w Urzędzie Gminy Ksawerów 2892
SKARGI I WNIOSKI 1942
 PETYCJE 1927
UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 1730
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 2089

 

Urząd Gminy Ksawerów
sekretariat@ksawerow.com