0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Uchwały Rady Gminy Ksawerów
Prawo miejscowe i przepisy porządkowe

KADENCJA:
UchwałaSesjaTemat uchwały (skrócony)Prawo
lokalne
Data podjęciaSzczegóły
XLII/298/2017XLIIw sprawie zmiany na stanowisku przewodniczącego Komisji Samorządowo-Społecznej30.01.2017
XLII/297/2017XLIIw sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości30.01.2017
XLII/296/2017XLIIw sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 r.30.01.2017
XLII/295/2017XLIIw sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 201730.01.2017
XLII/294/2017XLIIw sprawie przyjęcia raportu z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 201630.01.2017
Uchwała XLII/293/2017XLIIw sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok"30.01.2017
XLII/292/2017XLIIw sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 201630.01.2017
XLII/291/2017XLIIw sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie za 2016 rok30.01.2017
XLI/283/2016XLIw sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat28.12.2016
XL/279/2016XLw sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ksawerów do podpisania aneksu do porozumienia12.12.2016
XL/278/2016XLw sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia oraz akceptacji złożonych w nim planów taryfowych, wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do taryf 12.12.2016
XL/277/2016XLw sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania12.12.2016
XXXIX/276/2016XXXIXw sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Ksawerów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok"30.11.2016
XXXIX/275/2016XXXIXw sprawie powołania członka do składu osobowego Komisji Samorządowo-Społecznej30.11.2016
XXXIX/274/2016XXXIXw sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miejscowości Ksawerów, gmina Ksawerów 30.11.2016
XXXVIII/271/2016XXXVIIIzmieniająca Uchwałę nr XXXVII/257/2016 Rady Gminy Ksawerów z dnia 12 października 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych oraz publicznych niezaliczanych do sektora fi09.11.2016
XXXVIII/270/2016XXXVIIIw sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 oraz Aneksu nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie09.11.2016
XXXVIII/269/2016XXXVIIIw sprawie uchwalenia Programu Działań Gminy Ksawerów na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017 - 2021.09.11.2016
XXXVII/258/2016XXXVIIw sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości20.10.2012
XXXVII/257/2016XXXVIIw sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych oraz publicznych niezaliczanych do sektora finansów publicznych, funkcjonujących na terenie Gminy Ksawerów, a także trybu i zakresu kon12.10.2016
XXXVI/251/2016XXXVIw sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ksawerów28.09.2016
XXXII/235/2016XXXIIw sprawie powołania członka do składu osobowego Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska22.06.2016
XXXII/234/2016XXXIIw sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością Gminy Ksawerów22.06.2016
XXXII/233/2016XXXIIw sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki22.06.2016
XXXII/232/2016XXXIIw sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów22.06.2016
XXXII/231/2016XXXIIzmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Ksawerów porozumienia o współpracy z Miastem Łódź, Gminą Miejską Pabianice, Miastem Pabianice, Gminą Miastem Zgierz, Gminą Ozorków, Gminą Miastem Ozorków, Gminą Lutomiersk, Gminą Ksawer22.06.2016
XXXII/230/2016XXXIIzmieniająca Uchwałę Nr XIII/96/2015 Rady Gminy Ksawerów z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu określającego Program Stypendialny o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów będących mieszkańcami Gminy Ksawerów or22.06.2016
XXXII/229/2016XXXIIw sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku (...22.06.2016
XXXII/227/2016XXXIIw sprawie udzielenia absolutorium wójtowi Gminy Ksawerów22.06.2016
XXXI/222/2016XXXIzmiana uchwały powołującej stałe komisje rady Gminy oraz określenia ich składów osobowych18.05.2016
XXXI/221/2016XXXIprzyjęcie Regulaminu utrzymania czystości i porządku18.05.2016
XXX/217/2016XXXwyrażenie zgody na najem lokalu20.04.2016
XXVIII/212/2016XXVIIIPrzyjęcie "Planu Pracy rady Gminy Ksawerów na 2016 r."17.03.2016
XXVIII/211/2016XXVIIIzatwierdzenie planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Ksawerów na 2016 r.17.03.2016
XXVIII/210/2016XXVIIIprzyjęcie sprawozdań z prac Stałych Komisji Rady Gminy Ksawerów za 2015 r.17.03.2016
XXVIII/208/2016XXVIIIokreślenie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ksawerów17.03.2016
XXVII/206/2016XXVIIw sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego ustnego24.02.2016
XXVII/205/2016XXVIIw sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości24.02.2016
XXVII/204/2016XXVIIw sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości będącej własnością Gminy Ksawerów24.02.2016
XXVII/202/2016XXVIIUchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 201624.02.2016
XXVII/201/2016XXVIIUchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 r.24.02.2016
XXVII/200/2016XXVIIraport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 201524.02.2016
XXVII/199/2016XXVIIsprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok24.02.2016
XXVII/197/2016XXVIISprawozdanie z działalności GOPS w Ksawerowie za 2015 r.24.02.2016
XXVII/198/2016XXVIIsprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015 r.24.02.2016
XXVI/195/2016XXVInawiązanie współpracy z Gminą Breuil-le-Sec27.01.2016
XXVI/194/2016XXVIzłożenie wniosku o dofinansowanie, przyjęcie do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia oraz akceptacji złożonych w nim planów taryfowych27.01.2016
XXVI/193/2016XXVIustalenie kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum w Ksawerowie27.01.2016
XXV/192/2016XXVrozpatrzenie skargi 20.01.2016
XXV/191/2016XXVKonsultacje społeczne20.01.2020
XXV/189/2016XXVzmiana budżetu20.01.2016
XXV/185/2016XXVGospodarka niskoemisyjna20.01.2016
XXIV/183/2015XXIVupoważnienie Wójta do podpisania aneksu do porozumienia międzygminnego23.12.2015
XXIV/182/2015XXIVwyrażenie zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu23.12.2015
XXIV/181/2015XXIVwyrażenie zgody na nabycie nieruchomości23.12.2015
XXIV/180/2015XXIVwyrażenie zgody na nabycie nieruchomości23.12.2015
XXIV/179/2015XXIVwyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości23.12.2015
XXIV/178/2015XXIVtermin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 23.12.2015
XXIV/172/2015XXIVzmiana uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Ksawerów programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą "Karta Dużej Rodziny"23.12.2015
XXIII/171/2015XXIIIuchwalenie rocznego programu współpracy Gminy Ksawerów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 r.25.11.2015
10XXIIIzamiar utworzenia Zespołu Szkół25.11.2015
XXII/160/2015XXIIw sprawie zawarcia porozumienia z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach04.11.2015
XXII/159/2015XXIIw sprawie zmiany uchwały w sprawie przystanków komunikacyjnych04.11.2015
XXII/154/2015XXIIzmieniająca uchwałę w sprawie współpracy Gminy Ksawerów z Powiatem Pabianickim04.11.2015
XXI/151/2015XXIwybór ławników14.10.2015
XXI/150/2015XXIwybory ławników14.10.2015
XXI/149/2015XXIwybór ławników14.10.2015
XXI/148/2015XXIUstalenie regulaminu głosowania w wyborach na ławników14.10.2015
XXI/147/2015XXIzmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2015 - 202514.10.2015
XXI/140/2015XXIzwrot kosztów podróży służbowej14.10.2015
XX/138/2015XXkontynuacja członkostwa w Stowarzyszeniu LGD "BUD-UJ RAZEM" 23.09.2015
XX/139/2015XXupoważnienie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
XX/137/2015XXwyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
XIX/131/2015XIXw sprawie utworzenia obwodu głosowania19.08.2015
XIX/130/2015XIXw sprawie szkół podstawowych i gimnazjów19.08.2015
XIX/129/2015XIXw sprawie przedszkoli19.08.2015
XVII/125/2015XVIIpozbawienie kategorii drogi gminnej
XVII/124/2015XVIIwyrażenie zgody na ustanowienie obszaru Podstrefy Ksawerów Kompleksu Widzew Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Gminy Ksawerów15.07.2015
XVII/122/2015XVIIokreślenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 15.07.2015
XVI/116/2015XVIprzystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ksawerów uchwalonego uchwałą nr XXXVI/296/05 Rady Gminy Ksawerów z dnia 20 października 2005 r.08.07.2015
XVI/115/2015XVIprzystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północno-zachodniej i zachodniej części miejscowości Ksawerów, gmina Ksawerów08.07.2015
XVI/114/2015XVIwyrażenie zgody na zamianę nieruchomości w drodze bezprzetargowej będącej własnością Gminy Ksawerów08.07.2015
XVI/113/2015XVIwyrażenie zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości08.07.2015
XV/105/2015XVPowołanie zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników26.06.2015
XIII/96/2015XIIIprzyjęcie Regulaminu określającego Program Stypendialny o charakterze motywacyjnym27.05.2015
XI/86/2015XIzmiany w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy ksawerów29.04.2015
XI/85/2015XIzmiana uchwały nr LX/395/2014 20.04.2029
XI/84/2015XIogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i prządku na terenie Gminy ksawerów29.04.2015
XII/90/2015XIIwyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości13.05.2015
XII/89/2015XIIwyrażenie zgody na nabycie nieruchomości13.05.2015
XII/88/2015XIIwyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości13.05.2015
XII/87/2015XIIwyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości13.05.2015
X/70/2015XZmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ksawerów
IX/65/2015IXProgram opieki nad bezdomnymi zwierzętami25.03.2015
 

 

Urząd Gminy Ksawerów
sekretariat@ksawerow.com